فعالیت های دبیرخانه علمی مدیریت و مهندسی بهداشت ایمنی محیط زیست موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران با رویکرد HSE+

logo hse1

رویکرد HSE+ اولین بار توسط خانه نجات ایران و به منظور تکمیل و توسعه سازوکارهای پیشنهادی در قالب سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کشور طرح گردید و اکنون یکی از دستورکارهای دبیرخانه علمی مدیریت و مهندسیHSE موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران می باشد.
این رویکرد بر مبنای الزامات سیستم مدیریتی HSE که مابین سازمان های دست اندرکار جهانی و سازمان-های نظارت کننده داخلی و بین¬المللی مورد توافق قرار گرفته ایجاد شده است. دبیرخانه در این رویکرد در تلاش است با افزودن نظرات و تجربیات مدیران، اعضاء و کارشناسان متخصص، اقدام به جلب توجه بیشتر به ارائه آموزشهای کاربردی، افزایش سطح آگاهی ذینفعان و مشارکت بیشتر ایشان در خصوص برنامه¬های سلامت، ایمنی، محیط زیست نموده و فراتر از حداقل¬ها و استانداردهای تعیین شده جهانی باشد.
این رویکرد طی ۷ مرحله به شرح زیر قابلیت استقرار در کلیه مراکز و سازمان¬ها را دارا میباشد. لازم به ذکر است. تمامی فعالیت های اجرایی ذیل، منوط به همکاری و مشارکت موثر پرسنل و تعهد مدیریت ارشد سازمان¬های متقاضی می¬باشد.
۱- شناسایی وضع موجود و نقاط قوت و ضعف سازمان
۲- طراحی و ایجاد ساختار پروژه
۳- آموزش کارگروه های تخصصی
۴- تدوین مستندات و طراحی سیستم مدیریت HSE
۵- شناسایی خطرات، ارزیابی و مدیریت ریسک های HSE
۶- اجرای رسمی سیستم
۷- ممیزی شخص ثالث و اخذ گواهی نامه

مراحلاستقرار سیستم HSE+

۱٫ فاز اول: شناخت وضع موجود و تحلیل شکاف
۱٫۱٫ برنامه ریزی جهت انجام پروژه
۱٫۲٫ انجام مطالعات شناخت وضع موجود (متناسب با مأموریت، چشم انداز و …)
۱٫۳٫ تحلیل نتایج مطالعات و ارزیابی آنها و تطابق با الزامات HSE
۱٫۴٫ ارائه گانت چارت پیشنهادی پروژه
۱٫۵٫ ارائه گزارش فاز اول پروژه
* خدمات HSE+ : شناسایی با رویکرد پیشگیری از بحران)

۲٫ فاز دوم: طراحی و ایجاد ساختار پروژه
۲٫۱٫ تعیین کارگروه های کارشناسی و اعضای کمیته راهبری و نماینده مدیریت HSEاز طرف شرکت
۲٫۲٫ تدوین آیین نامه کمیته راهبردی
۲٫۳٫ ارائه گزارش فاز دوم پروژه

۳٫ فاز سوم: آموزش کار گروه های تخصصی
۳٫۱٫ برنامه ریزی لازم جهت هماهنگی و برگزاری دوره های آموزشی
۳٫۲٫ مبانی و الزامات سیستم مدیریت HSE – ویژه اعضاء کمیته و مدیران
۳٫۳٫ مبانی، الزامات و پیاده سازی سیستم مدیریت HSE- ویژه کار گروه ها
۳٫۴٫ مبانی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی
۳٫۵٫ مبانی ممیزی داخلی سیستم مدیریت HSE
۳٫۶٫ مفاهیم اولیه سیستم مدیریت HSE
۳٫۷٫ نحوه راهبری و نگهداری سیستم مدیریت HSE
۳٫۸٫ ارائه گزارش فاز سوم پروژه
* خدمات HSE+ : آموزش¬های کاربردی (پیوست شماره ۱ )
 امداد و کمکهای اولیه (مقدماتی)
 امداد و کمکهای اولیه (پیشرفته)
 ایمن سازی و مقاوم سازی
 بقا در طبیعت
 بهداشت و سلامت
 تغذیه
 کوهنوردی و طبیعت گردی
 مدیریت بحران و شرایط اضطراری (مقدماتی)
 مدیریت بحران و شرایط اضطراری (پیشرفته)

۴٫ فاز چهارم: تدوین مستندات و طراحی سیستم مدیریت HSE
۴٫۱٫ تدوین روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق – فرم های مورد نیاز
۴٫۲٫ تدوین روش اجرایی آموزش HSE مبتنی بر تأیید صلاحیت ها- فرم های مورد نیاز
۴٫۳٫ تدوین روش اجرایی شناسایی خطرات، ارزیابی و مدیریت ریسک- فرم های مورد نیاز
۴٫۴٫ تدوین روش اجرایی پایش و اندازه گیری- فرم های مورد نیاز
۴٫۵٫ تدوین روش اجرایی بازنگری مدیریت- فرم های مورد نیاز
۴٫۶٫ تدوین روش اجرایی واکنش در برابر شرایط اضطراری- فرم های مورد نیاز
۴٫۷٫ تدوین روش اجرایی مدیریت تغییر- فرم های مورد نیاز
۴٫۸٫ تدوین روش اجرایی ثبت، بررسی و تجزیه و تحلیل رویدادها- فرم های مورد نیاز
۴٫۹٫ تدوین روش اجرایی ممیزی داخلی- فرم های مورد نیاز
۴٫۱۰٫ تدوین روش اجرایی مدیریت HSE پیمانکاران- فرم های مورد نیاز
۴٫۱۱٫ تدوین روش اجرایی ارتباطات و مشاوره- فرم های مورد نیاز
۴٫۱۲٫ تدوین روش اجرایی دستیابی به الزامات قانونی- فرم های مورد نیاز
۴٫۱۳٫ تدوین روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه- فرم های مورد نیاز
۴٫۱۴٫ تدوین روش اجرایی کنترل عملیات HSE- فرم های مورد نیاز
۴٫۱۵٫ تدوین روش اجرایی یکپارچگی سرمایه- فرم های مورد نیاز
۴٫۱۶٫ تدوین روش اجرایی مدیریت دانش HSE- فرم های مورد نیاز
۴٫۱۷٫ تدوین دستورالعمل های مورد نیاز HSE
۴٫۱۸٫ تدوینMSDSها
۴٫۱۹٫ تدوین نقشه های مورد نیاز
۴٫۲۰٫ تدوین بیانیه خط مشی سیستم مدیریت HSE
۴٫۲۱٫ تدوین اهداف سیستم مدیریت HSE
۴٫۲۲٫ تدوین نظامنامه سیستم مدیریت HSE
۴٫۲۳٫ نهایی سازی مستنداتسیستم مدیریت HSE
۴٫۲۴٫ ارائه گزارش فاز چهارم

۵٫ فاز پنجم: شناسایی خطرات، ارزیابی و مدیریت ریسک ها
۵٫۱٫ برگزاری جلسات توجیهی و سایت ویزیت جهت ارزیابی ریسک HSE
۵٫۲٫ شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های HSE
۵٫۳٫ ثبت نتایج حاصل از شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ها
۵٫۴٫ تهیه لیست الزامات قانونی مرتبط با HSE
۵٫۵٫ انجام معاینات طب کار و آلاینده سنجی ها از پرسنل
۵٫۶٫ تعیین و بازنگری اهداف بر اساس نتایج خروجی ارزیابی های ریسک و جنبه، الزامات قانونی و معاینات و آلاینده سنجی ها
۵٫۷٫ تهیه برنامه مدیریت ریسک و جنبه
۵٫۸٫ بازنگری اقدامات کنترلی مرتبط با ریسک و جنبه های شناسایی شده
۵٫۹٫ مشاوره و نظارت بر اجرای اقدامات کنترلی
۵٫۱۰٫ شناسایی مشاغل بحرانی با توجه به نتایج ارزیابی ها
* خدمات HSE+ : سلامت
 برنامه های پایش و بررسی سلامت کارکنان در دوره های زمانی مشخص
 ارائه خدمات و برگزاری جلسات منظم مشاوره روانشناسی فردی و گروهی
 ارائه برنامه های اقدام و راهکارهای بهبود وضعیت سلامت کارکنان
 مشاوره ها و روانشناسی اعتیاد، ایدز و …

* خدمات HSE+ : ایمنی اجزای سازه و غیر سازه
 انجام امور تثبیت و مقاوم سازی اجزای غیرسازه ای
 بازدید و ارزیابی میدانی و ارائه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی
 ارزیابی مقاومت سازه و برآورد سریع اولیه خسارات – RVS
 انجام امور تثبیت و مقاوم سازی اجزای غیر سازه ای
 طراحی و پیاده سازی سامانه فرماندهی و مدیریت حوادث ICS

* خدمات HSE+ : امور رفاهی
 ارائه بسته های تشویقی شامل برنامه های تفریحی، ورزشی، گردشگری

۶٫ فاز ششم: اجرای رسمی سیستم
۶٫۱٫ توزیع مستندات در بین همکاران مربوطه
۶٫۲٫ اجرای سیستم طرح ریزی شده مطابق روش های اجرایی و دستور العمل ها
۶٫۳٫ برگزاری مانور ها
۶٫۴٫ مشاوره و نظارت بر سیستم و کشف و رفع مشکلات
۶٫۵٫ انجام ممیزی داخلی و تهیه گزارشات و صدور اقدامات اصلاحی
۶٫۶٫ ارائه گزارش فاز ششم
* خدمات HSE+ : اجرای برنامه های شبیه سازی جهت افزایش آمادگی کارکنان
* خدمات HSE+ : تامین وسایل ایمنی
 تامین اقلام و تجهیزات اطفاء حریق، کیت های کمکهای اولیه و تأمین کوله نجات
 تآمین برچسب های شیشه ضد ریزش
 تامین و نصب علائم هشدار دهنده و راهنمایی در شرایط اضطراری
 تامین تجهیزات لوازم حفاظت فردی

۷٫ فاز هفتم: ممیزی شخص ثالث و اخذ گواهینامه
۷٫۱٫ تصمیم قطعی مدیریت و مشاور برای اخذ گواهینامه سیستم
۷٫۲٫ تماس با شرکت گواهی دهنده و انجام امور اداری مربوطه
۷٫۳٫ حضور در روز ممیزی و کمک به رفع عدم انطباق های مشاهده شده ممیز
۷٫۴٫ اخذ گواهینامه سیستم مدیریت HSE