کلینیک مقاوم سازی

شرح خدمات کلینیک مقاوم سازی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران جهت استحضار تقدیم می گردد. شایان ذکر است این موسسه در قالب مهندس مشاور با امتیاز دانشگاه شهید بهشتی با کارفرمایان محترم قرارداد منعقد خواهد نمود.

* انجام مطالعات ميداني، آزمايشهاي مخرب و غير مخرب به منظور ارزيابي و تحليل آسيب پذيري سازه هاي موجود

* ارائه طرح بهينه بهسازي لرزه­اي و مقاوم سازي با لحاظ نمودن همزمان پارامترهاي فني، اقتصادي و اجرايي

* مشاوره در تهيه مصالح مورد نياز و اجراي طرح­هاي مقاوم سازي بهمراه نظارت و كنترل كيفيت در حين اجرا

* مقاوم سازي با الياف CFRP  و GFRP  با مشخصات فني ويژه به منظور افزايش مقاومت در المانهاي بتني

* اصلاح و تقويت سيستم باربر جانبي لرزه­اي بهمراه كاهش بي نظمي بحراني در پلان و ارتفاع سازه

* اجراي ژاكت بتني و فلزي جهت افزايش باربري در المانهاي ضعيف سازه موجود

* كاشت آرماتور انتظار و انكربولت براي الحاق المان بتني جديد به سازه موجود، نصب بيس پليت فونداسيون و . .

* برطرف نمودن ضعفهاي طراحي و ساخت پروژه­هاي موجود از طريق افزايش موضعي مقاومت المانهاي سازه­اي

* ترميم بتن و پايدارسازي المانهاي آسيب ديده و تغيير شكل يافته

* اصلاح ابعاد و تقويت ظرفيت باربري فونداسيون سازه

* افزايش در طبقات و تغيير در كاربري سازه­هاي موجود