کلینیک کاهش ریسک سوانح

شرح خدمات موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران به شرح ذیل تقدیم می گردد:

تهیه طرح آمادگی برای شرایط بحران سوانح طبیعی و غیر طبیعی برای کارخانجات و سازمان ها ، مدارس ، شهرک های مسکونی ، ساختمان های مسکونی

تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات در مقیاس شهرهاي كوچك تا کشوری و تدوین نقشه ی خطر

فعالیت در حوزه ی تغییرات اقلیمی

برنامه ریزی اقتضایی (Contingency Planning)

برنامه ریزی  با استفاده از رویکرد خوشه ای و هماهنگي بين سازماني

مدیریت ريسك سوانح شامل مدیریت و ارزیابی ريسك شهری و صنعتی

ارزیابی آسیب پذیری وظرفيت هاي شهری

ارزیابی سریع پس از سانحه

پایش و ارزشیابی برنامه های مدیریت سوانح و توسعه پایدار

برنامه های هماهنگی بین سازمانی و درون سازمانی، داخلي و بين المللي

ترجمه و تالیف به روزترين دستورالعملها و کتاب های تخصصی و آموزشی

سنجش پایداری توسعه در مناطق مختلف شهری و روستایی

برگزاری دوره های آموزشی در حوزه ی امداد و نجات و مدیریت بحران