کلینیک ارزیابی ریسک و کاهش خطرپذیری

 

شرح خدمات موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران به شرح ذیل تقدیم می گردد:

 
 • تهیه طرح آمادگی برای شرایط بحران سوانح طبیعی و غیر طبیعی برای کارخانجات و سازمان ها ، مدارس ، شهرک های مسکونی ، ساختمان های مسکونی

 • تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات در مقیاس شهرهاي كوچك تا کشوری و تدوین نقشه ی خطر

 • فعالیت در حوزه ی تغییرات اقلیمی

 • برنامه ریزی اقتضایی (Contingency Planning)

 • برنامه ریزی  با استفاده از رویکرد خوشه ای و هماهنگي بين سازماني

 • مدیریت ريسك سوانح شامل مدیریت و ارزیابی ريسك شهری و صنعتی

 • ارزیابی آسیب پذیری وظرفيت هاي شهری

 • ارزیابی سریع پس از سانحه

 • پایش و ارزشیابی برنامه های مدیریت سوانح و توسعه پایدار

 • برنامه های هماهنگی بین سازمانی و درون سازمانی، داخلي و بين المللي

 • ترجمه و تالیف به روزترين دستورالعملها و کتاب های تخصصی و آموزشی

 • سنجش پایداری توسعه در مناطق مختلف شهری و روستایی

 • برگزاری دوره های آموزشی در حوزه ی امداد و نجات و مدیریت بحران