شرح خدمات موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران به شرح ذیل تقدیم می گردد:

 • تهیه طرح آمادگی برای شرایط بحران سوانح طبیعی و غیر طبیعی برای کارخانجات و سازمان ها ، مدارس ، شهرک های مسکونی ، ساختمان های مسکونی
 • تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات در مقیاس شهرهاي كوچك تا کشوری و تدوین نقشه ی خطر
 • فعالیت در حوزه ی تغییرات اقلیمی
 • برنامه ریزی اقتضایی (Contingency Planning)
 • برنامه ریزی  با استفاده از رویکرد خوشه ای و هماهنگي بين سازماني
 • مدیریت ريسك سوانح شامل مدیریت و ارزیابی ريسك شهری و صنعتی
 • ارزیابی آسیب پذیری وظرفيت هاي شهری
 • ارزیابی سریع پس از سانحه
 • پایش و ارزشیابی برنامه های مدیریت سوانح و توسعه پایدار
 • برنامه های هماهنگی بین سازمانی و درون سازمانی، داخلي و بين المللي
 • ترجمه و تالیف به روزترين دستورالعملها و کتاب های تخصصی و آموزشی
 • سنجش پایداری توسعه در مناطق مختلف شهری و روستایی
 • برگزاری دوره های آموزشی در حوزه ی امداد و نجات و مدیریت بحران
پنل کاربری
استعلام گواهینامه

استعلام گواهینامه