ثبت نام دوره های زمستان ۱۳۹۸

∗ کارگاه آموزشی تحلیل خطر لرزه ای به روش احتمالاتی با استفاده از نرم افزار Ezfrisk و Zmap ( 3 و ۴ بهمن ۱۳۹۸)– تحلیل خطر
∗ دوره آموزشی بارگذاری و تحلیل لرزه ای سازه ها بر اساس استاندارد ۴-۲۸۰۰ (۱۷ و ۱۸ بهمن ۱۳۹۸)– استاندارد ۲۸۰۰
∗ کارگاه آموزشی اپنسیس: تحلیل غیر خطی، ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها (۱ و ۲ و ۸ و ۹ اسفند ۱۳۹۸)– opensees
∗ دوره آموزشی تکنولوژی بتن (۱۵ و ۱۶ اسفند ۱۳۹۸)– تکنولوژی بتن

ثبت نام زودهنگام تا آخر دی ماه
۵ درصد تخفیف
ثبت نام کلیه دوره ها
۱۰ درصد تخفیف
ثبت نام ۳ دوره
۵ درصد تخفیف
ثبت نام دانشجویی
۱۰ درصد تخفیف
ثبت نام گروهی (۳ نفره)
۱۵ درصد تخفیف
ثبت نام اعضا موسسه
۲۰ درصد تخفیف

تنها پر کردن قسمت های ستاره دار الزامی می باشد