هیئت مدیره

موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران از سال ۱۳۸۵ دارای هیئت مدیره ی متعددی بوده است که به شرح ذیل معرفی می گردند:

سال ۱۳۸۵ هیئت موسس:

دکتر حسین میسمی ، مهندس حامد حقی ، مهندس ابوالفضل زرنگاریان ، دکتر مصطفی جلال ، یعقوب حقی ، مهندس محسن خان بیگی ، مهندس پدرام موسوی

هیئت مدیره طی سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۷:

دکتر حسین میسمی ، مهندس حامد حقی ، مهندس ابوالفضل زرنگاریان ، مهندس محسن خان بیگی ، جواد زال بیگی ، هاله حقی ، رامین حقی ، مهندس حسین زرنگاریان

هیئت مدیره طی سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۹ :

دکتر طارق مهدی ، آیت الله روح الله قرهی ، دکتر علی اصغر مرتضوی ، حجت الاسلام والمسلمین عبدالله هادیان ، مهندس حامد حقی ، مهندس ابوالفضل زرنگاریان ، مهندس محسن خان بیگی ، مهندس احمد مهدی

هیئت مدیره طی سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱:

مهندس حامد حقی ، مهندس ابوالفضل زرنگاریان ، مهندس داود ولدار ، دکتر مصطفی زمانیان ، دکتر محمد صافی ، دکتر بهرام طاهری ، دکتر فرشاد وزین رام ، مهندس پرهام پوست فروشان  ، هاله حقی

هیئت مدیره طی سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳:

دکتر احمد اسفندیاری ، مهندس حامد حقی ، مهندس ابوالفضل زرنگاریان ، مهندس داود دلدار ، مهندس عادل علاف صالحی ، دکتر محمد صافی ، دکتر مصطفی زمانیان ، دکتر بهرام طاهری

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

هیئت مدیره از سال ۱۳۹۳ تا کنون:

دکتر حسین میسمی ، مهندس حامد حقی ، دکتر مصطفی زمانیان ، دکتر محمد صافی ، دکتر سید حسین مهاجری ، مهندس داود دلدار

شورای عالی و هیئت امنای موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران:

دکتر نعمت حسنی ، دکتر احمد اسفندیاری ، دکتر حسین میسمی ، دکتر سعید گیوه چی ، دکتر بهرام طاهری ، دکتر ایرج محمد فام ، دکتر کامران سپانلو ، مهندس حامد حقی ، مهندس ابوالفضل زرنگاریان ، دکتر مصطفی زمانیان ، مهندس حمید شعیبی

مرکز مقاوم سازی