موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران از سال 1385 دارای هیئت مدیره ی متعددی بوده است که به شرح ذیل معرفی می گردند:

سال 1385 هیئت موسس:

دکتر حسین میسمی ، مهندس حامد حقی ، مهندس ابوالفضل زرنگاریان ، دکتر مصطفی جلال ، یعقوب حقی ، مهندس محسن خان بیگی ، مهندس پدرام موسوی

هیئت مدیره طی سال 1385 الی 1387:

دکتر حسین میسمی ، مهندس حامد حقی ، مهندس ابوالفضل زرنگاریان ، مهندس محسن خان بیگی ، جواد زال بیگی ، هاله حقی ، رامین حقی ، مهندس حسین زرنگاریان

هیئت مدیره طی سال 1387 الی 1389 :

دکتر طارق مهدی ، آیت الله روح الله قرهی ، دکتر علی اصغر مرتضوی ، حجت الاسلام والمسلمین عبدالله هادیان ، مهندس حامد حقی ، مهندس ابوالفضل زرنگاریان ، مهندس محسن خان بیگی ، مهندس احمد مهدی

هیئت مدیره طی سال 1389 الی 1391:

مهندس حامد حقی ، مهندس ابوالفضل زرنگاریان ، مهندس داود ولدار ، دکتر مصطفی زمانیان ، دکتر محمد صافی ، دکتر بهرام طاهری ، دکتر فرشاد وزین رام ، مهندس پرهام پوست فروشان  ، هاله حقی

هیئت مدیره طی سال 1391 الی 1393:

دکتر احمد اسفندیاری ، مهندس حامد حقی ، مهندس ابوالفضل زرنگاریان ، مهندس داود دلدار ، مهندس عادل علاف صالحی ، دکتر محمد صافی ، دکتر مصطفی زمانیان ، دکتر بهرام طاهری

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

هیئت مدیره از سال 1393 تا 1395:

دکتر حسین میسمی ، مهندس حامد حقی ، دکتر مصطفی زمانیان ، دکتر محمد صافی ، دکتر سید حسین مهاجری ، مهندس داود دلدار

هیئت مدیره از سال 1395 تا 1398 :

دکتر مصطفی زمانیان ، دکتر فتح الله شمسایی ،دکتر حسین میسمی، مهندس حامد حقی ، مهندس رضا رزاقی ، مهندس نوید علیزاده ، هاله حقی

هیئت مدیره از سال 1398 تا 1401 :

دکتر مصطفی زمانیان ، دکتر احمد نعمتی ، مهندس داود دلدار ، بتسامه عابدین بروجردی، هاله حقی ، مهندس حامد حقی

هیئت مدیره از سال 1401 تا کنون:

دکتر مصطفی زمانیان ، دکتر سید حسین مهاجری ، مهندس حامد حقی ، مهندس نوید علیزاده ، مهندس رضا رزاقی خسرقی

 

شورای عالی و هیئت امنای موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران:

دکتر نعمت حسنی ، دکتر مصطفی زمانیان ، دکتر احمد اسفندیاری ، دکتر حسین میسمی ، دکتر حسین مهاجری ، مهندس محسن خان بیگی ، مهندس ابوالفضل زرنگاریان ، مهندس داود دلدار ، مهندس نوید علیزاده حداد ، مهندس رضا رزاقی خسرقی ، بتسامه عابدین بروجردی

 

مرکز مقاوم سازی