آرشیو تقویم آموزشی

تقویم آموزشی دوره پاییزه

ارتباط با موسسه

«آموزش برای توانمندسازی؛ توانمندی برای اشتغال» تقویم آموزشی پاییز ۹۶ به گزارش روابط عمومی موسسه دوره های مصوب کمیته آموزشی برای پاییز ۱۳۹۶ به شرح ذیل می باشد: کد دوره گروه مبحث مدرس تئوری/عملی مدت دوره ۰۶۰۱۲۱۵/۴۳ عمران مدیریت حرفه ای پروژه ها تحت نرم افزار اکسل مهندس ایرج چائی اصل تبریزی تئوری/کارگاهی ۱۶ساعت (دو روزه) ۰۶۰۲۲۰۱/۴۳ مدیریت سانحه فرآیند …

ادامه مطلب »