دسته بندی: آرشیو سمینار و همایش

بنیاد ملی نخبگان و موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران با مشارکت شهرداری تهران ، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و سفارت ژاپن در ایران برگزار می کنند:

بنیاد ملی نخبگان و موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران با مشارکت شهرداری تهران ، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ،