دسته بندی: کارگروه توسعه و عمران شهری شورای اسلامی شهر تهران

کارگروه توسعه و عمران شهری شورای اسلامی شهر تهران

اساسنامه کارگروه توسعه و عمران شهری ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد شورای اسلامی شهر تهران

اساسنامه کارگروه توسعه و عمران شهری ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد شورای اسلامی شهر تهران  مقدمه: عنایت به تشکیل کارگروه

توضیحات بیشتر »