برچسب: دکتر عبدالرضا سروقدمقدم

دوره آموزشی 72 ساعته بهسازی، بهسازی لرزه ای ، موسسه مقاوم سازی
اخبار موسسه

فروش ویژه بسته آموزشی “بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود بر اساس نشریه شماره 360 معاونت نظارت و راهبردي ریاست جمهوري”

این مجموعه پس از برگزاري اولین دوره آموزشی “بهسازي  لرزه اي ساختمان هاي  موجود  بر اساس نشریه شماره 360 معاونت نظارت و راهبردي ریاست جمهوري”

توضیحات بیشتر »