برچسب: مدیریت سوانح طبیعی

با رشته های حوزه کاهش ریسک و سوانح در ایران بیشتر آشنا شویم

بعد از زلزله منجیل این رشته پیشنهاد و تصویب می گردد که دو دوره پذیرش دانشجو صورت می گیرد. سپس در سال 1383 و بعد از زلزله فاجعه بار بم این رشته مجدد با پذیرش دانشجو در مقطع ارشد فعالیت خود را آغاز می کند. این رشته چالش های بسیاری را در دامان پدر خود دانشگاه تهران تا بدین روز پشت سر گذاشته است. بزرگترین معضل و مسئله پیش رو عدم تعریف ردیف شغلی این رشته و ناشناخته بودن این رشته بین مسئولین و افراد مرتبط هست. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد و در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و دانشگاه آزاد شمال تهران ارائه می گردد. مواد امتحانی این رشته در کنکور به ترتیب زبان تخصصی، ریاضیات، مکانیک جامدات ( مقاومت مصالح و تحلیل سازه 1)، هیدرولوژی و هیدرولیک، مبانی مدیریت سازمان و زمین شناسی می باشد که ضرایب همگی نیز یک است.