انتشار 30 کلیپ انیمیشن آموزشی آمادگی در برابر زلزله

#مانور_زلزله_مدارس
#هشت_آذر

?به مناسبت نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی ، کلیپ های آموزشی آمادگی در برابر زلزله در کانال پیشگیری و کاهش ریسک سوانح تقدیم علاقمندان می گردد.

? تعداد کلیپ 30 عدد و کاری از روابط عمومی #سازمانـپیشگیریـوـمدیریتـبحرانـشهرداریـتهران
? انتشار از کانال پیشگیری و کاهش ریسک سوانح : https://t.me/riskmanagement

تقدیم به همه ی هموطنانمان در سراسر ایران گرامی
پاینده ایران

#ترویج :‌برای آنان که دوستشان❤️ دارید ارسال کنید و با آنان که دوستشان دارید ببینید و تمرین کنید تا روزی شاهد اشک ها و شیون های دوستانمان نباشیم.

#موسسهـمقاومسازیـوـبهسازیـلرزهـایـایران
#بنیادـبینـالمللیـامدادـوـنجاتـایثار
#خانهـنجاتـایران
#انجمنـامدادـایرانیان
#انجمنـجامعهـایمن
#جمعیتـکاهشـخطراتـزلزلهـایران
#گروهـموجـپیشرو

https://t.me/riskmanagement

عناوین اصلی

فرم تماس

نام(ضروری)
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.
خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما