دکتر عباسعلی تسنیمی/ چهره شاخص مقاوم سازی سال ۱۳۸۹

عباسعلس تسنیمی

استاد سازه و زلزله
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
 
۱- اطلاعات شخصی
 
نام و نام خانوادگی:عباسعلی تسنیمی    

تاریخ تولد: ۲۹/۲/۱۳۳۰             

محل تولد: كربلا        
وضعیت تأهل: متأهل
 

۲- آدرس

دانشگاه تربیت مدرس، گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست             ، صندوق پستی ۱۴۳-۱۴۱۵۵ تهران، ایران  

تلفن:         ۸۲۸۸۳۳۸۵

دورنگار:      ۸۸۰۰۵۰۴۰
پست الكترونیكی:   tasnimi@modares.ac.ir
 
 

۳- سوابق تحصیلی

 
مقطع
نام دانشگاه             
رشته
تاریخ فارغ‌التحصیلی
كارشناسی
بنگلور
عمران
۱۳۵۸

كارشناسی ارشد (بدون پایان‌نامه)

بنگلور
سازه
۱۳۵۹

كارشناسی ارشد

برادفورد
سازه
۱۳۶۴
دكتری
برادفورد
سازه
۱۳۶۷
 
 

۴- مسئولیت‌های علمی-اجرایی

 
نوع مسئولیت
مدت

رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

آذر ۱۳۸۵- تا ۱۳۹۲

مدیر گروه مهندسی زلزله-دانشگاه تربیت مدرس

شهریور ۱۳۸۱– اردبهشت ۱۳۸۵

رئیس مركز تحقیقات ساختمان و مسكن

اردیبهشت ۱۳۷۷ – بهمن ۱۳۸۰

رئیس پژوهشگاه مسكن و شهرسازی

اردیبهشت ۱۳۷۹– بهمن ۱۳۸۰

رئیس دانشگاه تربیت مدرس

مهر ۱۳۷۴ ـ مهر ۱۳۷۶

معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس

بهمن ۱۳۷۲ ـ مهر ۱۳۷۴

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۳۷۰ـ‌ ۱۳۷۲

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۳۶۹ـ ۱۳۷۰

رئیس بخش مهندسی عمران ـ دانشكده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس

۱۳۶۹ـ ۱۳۷۱

معاون عمرانی دانشگاه تربیت مدرس

۱۳۶۷ـ ۱۳۶۸

مدیر گروه سازه بخش مهندسی عمران ـ دانشكده فنی‌و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس

۱۳۶۸ـ ۱۳۷۰
 
               

۵- عضویت در مجامع علمی

۱-                   نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کارگروه تخصصی زلزله و لغزش لایه های زمین، سازمان مدیریت بحران کشور

۲-                   عضو کمیته بازنگری دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

۳-                   رئیس انجمن مهندسی زلزله ایران، آبان ۱۳۸۴ – ۱۳۸۸

۴-                   از اعضای مؤسس و عضو انجمن مهندسی زلزله ایران

۵-                   عضو انجمن راه و ساختمان ایران

۶-                   عضو كمیته دائمی بازنگری آئین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

۷-                   عضو و مسئول کمیته بازنگری فصل سوم آئین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) برای دیرایش چهارم

۸-                   عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

۹-                   عضو انجمن بتن آمریكا (ACI)

۱۰-                عضو كمیسیون عمران – شورای پژوهشهای علمی كشور

۱۱-                عضو شورایعالی آموزش، وزارت مسكن و شهرسازی

۱۲-                عضو شورایعالی پژوهش، وزارت مسكن و شهرسازی

۱۳-                دبیر زیركارگروه تخصصی سازه و شریانهای حیاتی – كارگروه تخصصی زلزله و لغزش لایه های زمین- ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور

۱۴-                مسئول كمیته مسكن و مصالح – كمیسیون عمران – شورای پژوهشهای علمی كشور

۱۵-                عضو شورای كاهش خطرپذیری – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور

۱۶-                عضو کمیته بهسازی و مقاوم سازی سورای کاهش خطرپذیری سازه ها- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور

۱۷-                مسئول و عضو کمیته تخصصی مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

۱۸-                مسئول و عضو كمیته تخصصی مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

۱۹-                عضو كمیته تخصصی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

۲۰-                عضو كمیته تخصصی تهیه دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های متداول

۲۱-                عضو کمیته فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

۲۲-                عضو کمیته مطالعات دستورالعمل بهسازی لرزه ای مدارس

 
 

۶-  داوری مجلات علمی داخلی و خارجی

 

۱-             Structures and Buildings (Uk)

۲-             Structural Journal American Concrete Institute (ACI-USA)

۳-             Journal of Scientia Iranica, Sharif Technical university, I.R.Iran

۴-             International Journal Engineering, NCFSR (National Center for Sceintific Research)

۵-             Assian Journal of Civil Engineering, (BHRC-Tehran), I.R.Iran

۶-             International Joiurnal of Earthquake Engineering and Seismology (JSEE, IIEES), I.R.Iran

۷-             International Journal of Engineering Science (University of Science and Technology of Iran)

۸-             International Journal of Engineering, I.R. Iran

 

۹-                   مجله فنی و مهندسی مدرس، فصلنامه علمی، پژوهشی ـ دانشكدة فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

۱۰-                مجله علمی-پژوهشی شریف، دانشگاه صنعتی شریف

۱۱-                مجله امیركبیر، نشریه علمی، پژوهشی ـ دانشگاه صنعتی امیركبیر

۱۲-                نشریه دانشكده مهندسی علمی، پژوهشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد

۱۳-                مجله بین‌المللی علوم مهندسی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۴-                مجله آسیایی مهندسی عمران (ساختمان و مسكن) ـ مركز تحقیقات ساختمان و مسكن

۱۵-                مجله علمی ـ‌ ترویجی تازه‌های ساختمان و مسكن – مركز تحقیقات ساختمان و مسكن

۱۶-                مجله علمی- پژوهشی مسکن و علوم ساختمان- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

۱۷-                مجله علمی- پژوهشی مهندسی تبریز، دانشگاه تبریز

 
 

۷- همكاری با مجلات علمی

 

۱-                   عضو هیات تخصصی (مهندسی عمران) مجله علمی-پژوهشی شریف – دانشگاه صنعتی شریف (فارسی ISC)

۲-                   مدیر مسئول و سردبیر مجله بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (انگلیسیISC )

۳-                   سردبیر و مدیر مسئول مجله پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله (فارسی ISC)

۴-                   سردبیر مجله آسیایی مهندسی عمران (انگلیسی) ۱۳۷۷- ۱۳۸۰

۵-                   عضو شورای نویسندگان مجله آسیایی مهندسی عمران (انگلیسی)

۶-                   مدیر مسئول مجله زمین‌لرزه، انجمن مهندسی زلزله ایران (فارسی) از آبان ۱۳۴۵-آبان ۱۳۸۸

۷-                   سردبیر و مدیر مسئول مجله تازه‌های ساختمان و مسكن(فارسی) ۱۳۷۷- ۱۳۸۰

۸-                   عضو شورای نویسندگان مجله مسکن و علوم ساختمان (فارسی)

۹-                   عضو شورای نویسندگان مجله فنی و مهندسی مدرس، دانشگاه (فارسی)

 

۸-زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 

۱-                   رفتار غیرخطی ـ لرزه ای سازه‌های بتن مسلح

۲-                   رفتار اعضای سازه‌ای بتن مسلح تحت اثر نیروهای ناشی از زلزله

۳-                   ارزیابی، تحلیل و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

۴-                   كنترل ترك‌خوردگی و بازسازی سازه‌های بتن مسلح

۵-                   مدلسازی و تحلیل غیرخطی سازه ها

۶-                   استفاده از مصالح نوین در توسعه ساختمان های سبك

۷-                   رفتار لرزه ای ساختمان های مصالح بنایی (آجری)

 

۹- مسئول اجرای طرح های تحقیقاتی پایان یافته و در دست انجام

عنوان پروژه
تاریخ خاتمه

آیین نامه تحلیل، ارزیابی و مقاوم سازی ساختمان های آجری

دردست

رفتار پیچشی ساختمان آجری تقویت شده با پوشش بتنی مسلح به شبکه فولادی

دردست

بهسازی دیوار های آجری با شبکه فولادی و پوشش بتنی

دردست

مدل رفتار غیرخطی قابهای فولادی دارای میانقاب آجری

۱۳۸۹

الگوی مسکن روستایی در یک محدودة جغرافیایی منتخب

۱۳۸۹

بررسی وضعیت قوانین و ساختارهای موجود مدیریت بحران در کشور

۱۳۸۹

بررسی اثربخشی نظام مدیریت بحران در زلزله‏های منجیل، آوج، بم و سیلاخور

۱۳۸۹

ارائه راهکارهای اجرایی برای اصلاح و بهبودنظام مدیریت بحران کشور مبتنی بر تجارب جهانی

۱۳۸۹

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان، اجرای صنعتی ساختمان

۱۳۸۸

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان، ساختمانهای مصالح بنایی مسلح و نا مسلح

۱۳۸۸

تحقیق، طراحی و ساخت دستگاه آزمایش زوج محور انواع پانل ها

۱۳۸۵

ظرفیت خمشی و برشی اعضای سازه ای بتن مسلح تحت خوردگی تسریع شده

۱۳۸۵

رفتار دیوارهای آجری مندرج در استاندارد ۲۸۰۰ 

۱۳۸۳

بررسی‌مقاومت‌برشی ‌و ‌خمشی‌اتصالات خشك تیرـ ستون كناری و میانی قابهای بتن مسلح پیش‌ساخته  

۱۳۸۲

بررسی نظری وآزمایشگاهی رفتار ساختمانهای آجری مسلح مبتنی بر دستورالعملهای آئین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰ ایران)

۱۳۸۱

بررسی تجربی روشهای مقاوم‌سازی ساختمانهای بنایی و نیم‌اسكلت در برابر زلزله

۱۳۸۱

مطالعه و آزمایش بر روی ساختمانهای سبك با استفاده از بامبو

۱۳۸۰

ارزیابی مناطق بازسازی شده در زلزله‌های اخیر و ارائه راهكارهایی جهت ارتقاء كیفیت ساخت و ساز (اردبیل بجنورد و قائن، بررسی مصالح ساختمانی)

۱۳۸۰

تهیه شناسنامه فنی ساختمانهای بتن مسلح و آجری

۱۳۷۹

تعیین مدل حلقه‌های هیسترزیس بتن مسلح و غیرمسلح

۱۳۷۷

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان ـ ایران، ساختمانهای مصالح بنایی غیر مسلح (باهمکاران)

۱۳۷۷
 

بررسی رفتار قابهای بتن مسلح تقویت شده با بادبندهای فلزی

۱۳۷۶

تهیه و تدوین راهنمای فنی مقاوم‌سازی ساختمانهای بتنی

۱۳۷۴

تهیه و تدوین راهنمای فنی مقاوم‌سازی ساختمانهای بنایی

۱۳۷۴

رفتار اتصالات در سازه‌های بتنی پیش‌ساخته تحت بارهای جانبی

۱۳۷۲

مطالعات تجربی ساختمانهای بتن مسلح متداول در ایران

۱۳۷۰
 
                 

۱۰- كتاب ها و گزارشات تحقیقاتی

عنوان
ناشر
سال نشر

تسنیمی، عباسعلیو همکاران،” دستورالعمل تحلیل، ارزیابی و مقاوم سازی ساختمان های آجری

مرکز-؟؟؟
زیرچاپ

تسنیمی، عباسعلیو محمدعلی رضازاده،” رفتار پیچشی ساختمان آجری تقویت شده با پوشش بتنی مسلح به شبکه فولادی

مرکز-؟؟؟
زیرچاپ

تسنیمی، عباسعلی و امیر یعقوبی فر،” بهسازی دیوار های آجری با شبکه فولادیو پوشش بتنی”               

 
مرکز-؟؟؟
زیرچاپ

تسنیمی، عباسعلی و امین محب خواه،” مدل رفتار غیرخطی قابهای فولادی دارای  میانقاب آجری

مرکز-؟؟؟
زیرچاپ

تسنیمی، عباسعلی، وهمکاران،”الگوی مسکن روستایی در استان اردبیل”

مرکز- ۵۲۳
۱۳۸۹

امینی، کامبد، تسنیمی، عباسعلی و همکاران، بررسی وضعیت قوانین و ساختارهایموجود در مدیریت بحران کشور

پژوهشگاه
۱۳۸۹

امینی، کامبد، تسنیمی، عباسعلی و همکاران، کشوراثربخشی نظام مدیریت بحراندر زلزله‏های منجیل، آوج، بم و سیلاخور

پژوهشگاه
۱۳۸۹

امینی، کامبد، تسنیمی، عباسعلی و همکاران، مدیریت بحران در راهکارهای اجراییبرای اصلاح و بهبودنظام مدیریت بحران کشور مبتنی بر تجارب جهانی

پژوهشگاه
۱۳۸۹

حسینی، عبدالله، و همکاران، تسنیمی، عباسعلی (مشاور)، تعیین اندیس خرابیستون های بتن مسلح بر اثر خوردگی

مرکز- ۵۵۶
۱۳۸۹

تسنیمی، عباسعلی، و همکاران، “بررسی وضعیت قوانین و ساختارهای موجودمدیریت بحران در کشور”

وزارت-ک
۱۳۸۸

تسنیمی، عباسعلی، و همکاران، “بررسی اقربخشی نظام مدیریت بحران درزلزله های منجیل، آوج، بم و سیلاخور”

وزارت-ک
۱۳۸۸

تسنیمی، عباسعلی، و همکاران، “ارائه راهکارهای اجرایی برای اصلاح و بهبود نظاممدیریت بحرام کشور مبتنی بر تجارب جهانی”

وزارت-ک
۱۳۸۸

تسنیمی، عباسعلی و طارق مهدی “آیین نامه طراحی ساختمانهای آجریمسلح و نا مسلح”

مرکز- ۴۴۹
۱۳۸۸

تسنیمی، عباسعلی، وهمکاران،”راهنمای تشریحی ویرایش سوم آیین نامه طراحیساختمانها در برابر زلزله (استاندارد۲۸۰۰)

مرکز- ۴۴۲
۱۳۸۶

تسنیمی، عباسعلی و همکاران،”دستورالعمل تحلیل آسیب پذیری لرزه ایساختمانهای بنایی غیرمسلح”

وزارت-م
۱۳۸۵

تسنیمی، عباسعلی، و خرمی،مرتضی،”ظرفیت خمشی و برشی اعضای سازه ایبتن مسلح تحت خوردگی تسریع شده”

مرکز- ۴۵۴
۱۳۸۵

تسنیمی، عباسعلی، “رفتار ساختمانهای آجری باکلاف و بی کلاف”

ستاد
۱۳۸۴

تسنیمی، عباسعلی، و معصومی، علی،”تعیین ظریب رفتار قابهای خمشی بتن مسلح”

مرکز- ۴۰۷
۱۳۸۴

تسنیمی، عباسعلی، “رفتار دیوار آجری مندرج در استاندارد ۲۸۰۰ “

مرکز- ۴۰۴
۱۳۸۳

تسنیمی، عباسعلی، “مدل های رفتاری اعضای بتن مسلح تحت بارهای فشار محوری تناوبی”

ستاد
۱۳۸۲

تسنیمی، عباسعلی، ” بررسی آزمایشگاهی بر روی روش های مقاوم سازی ساختمانهایبنایی و نیمه اسکلت تحت بارهای ناشی از زلزله”.

ستاد
۱۳۸۱

تسنیمی، عباسعلی، ” رفتار و طرح لرزه ای ساختمان های بتن مسلح (آبا + ۲۸۰۰)”.

مرکز
۱۳۸۰

تسنیمی، عباسعلی، “مقاوم سازی قاب های بتن مسلح به کمک بادبندهای فولادی”

مرکز-۳۳۱
۱۳۷۹

تسنیمی، عباسعلی، “شناسنامه‌فنی‌ساختمانهای‌بتن‌مسلح‌وآجری

ستاد
۱۳۷۷

تسنیمی، عباسعلی، “”بامبو عنصر سازه‌ای سبك، برای خانه های سبک و ارزان قیمت”

مرکز-۲۴۶
۱۳۷۶

تسنیمی، عباسعلی، “رفتار دیوارهای برشی در ساختمانهای متداول”

مرکز
۱۳۷۶

تسنیمی، عباسعلی، و حمیدیان،‌ محمدرضا، “رفتار اتصال ستون به شالوده قابهای بتن آرمه

 پیش‌ساخته در مقابل نیروهای جانبی”

مركز- ۳۲۳
۱۳۷۵
                               
مرکز: مركز تحقیقات ساختمان و مسكن
ستاد: وزارت کشور، ‌ستادحوادث و سوانح غیرمترقبه
دفتر: دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
وزارت-م: وزارت مسکن و شهرسازی
وزارت-ک: وزارت کشور
پژوهشگاه: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله                            
 

۱۱-  مقالات در مجلات علمی-پژوهشی

۱۱-۱- مقاله های انگیسی
 

۱٫       Tasnimi, A.A. and Rezazadeh, M., “Experimental and numerical analysis of strengthened single storey brick building under torsional moment”, International Journal of Civil Engineering (IJCE)), Submitted for Publication, 2011.

۲٫       Tasnimi, A.A, and Lavassani, H.H., “Uniaxial constitutive law for structural concrete members under monotonic and cyclic loads”, Journal of Scientia Iranica, Accepted for Publication, Ref. No: 30.358.100529, 2011.

۳٫       Tasnimi, A.A. and Mohebkhah,A.,“Investigation on the behavior of brick-infilled steel frames with openings, an experimental and analytical approaches,”Journal of Engineering Structures (Elsevier), Vol.33, issue 3, 2011, pp. 968–۹۸۰٫

۴٫       Akbarzade, M., A.A. and Tasnimi, A.A., “Nonlinear analysis of unreinforced masonry shear walls based on plastic damage model”, Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE), winter 2010, Vol. 11, No. 4, 2010.

۵٫       Hashemi, Sd. S., Tasnimi, A.A., Soltani, M. M., “Nonlinear cyclic analysis of reinforced concrete frames, utilizing new joint element”, Journal of Scientia Iranica, Vol. 16, No. 6, pp. 490-501, December 2009

۶٫       Badarloo, B., Tasnimi, A. A., M.Soltani, “Failure criteria of unreinforced grouted brick masonry panels based on biaxial compression test”, Journal of Scientia Iranica, Vol. 16, No. 6, pp. 490-501, December 2009.

۷٫       Lavassani, H.H., Tasnimi, A.A, M. Soltani, “A complete hysterical constitutive law for reinforced concrete under earthquake loadings”, Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE), Vol.11, No. 1, .pp. 17-40, spring 2009.

۸٫       Mohebkhah, A., Tasnimi, A.A., Moghadam, H.A., “A modified three-strut (MTS) model for masonry-infilled steel frames with openings”, Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE), Vol.9, No. 1&2, 2007.pp. 39-48.

۹٫       Mohebkhah, A., Tasnimi, A.A., Moghadam, H.A., “Nonlinear analysis of masonry-infilled steel frames with openings using discrete element method”, Elsevier, Journal of Constructional Steel Research, 64 (2008), pp. 1464-1472.

۱۰٫     Habibi, A., Moharrami, H., Tasnimi, A.A.,”Sensitivity analysis for nonlinear response of RCMRF using pushover analysis”, Asian Journal of Civil Engineering, (BHRC), Vol.8, No.2, April 2007.

۱۱٫     Tasnimi, A.A.,”Mathematical model for complte stress-strain curve prediction pf normal, light-weight and high strength concrete”, Magazin of Concrete Research, Vol.56, No.1, Feb. 2004.

۱۲٫     Tasnimi, A.A., “A nonlinear mathematical model for stress-strain relationship of plain and reinforced concrete”, Research report of sabbatical leave at University of Tokyo, Japan, June, 2002.

۱۳٫     Tasnimi, A.A., “Role of concrete in sustainable development In Iran”, Asian Journal of Civil Engineering, (BHRC), Vol.1, No.4, 2000.

۱۴٫     Tasnimi, A.A., ” Strength and deformation of mid-rise shear walls under load reversal”, Elsevier, Journal of Engineering structures Vol.2. No.4. April 2000,

۱۵٫     Tasnimi, A.A., “Seismic behaviour of prefabricated column-footing connection”, International Journal of Engineering I.R.Iran, Vol.12, No.4, October 1999.

 
۱۱-۲- مقاله های فارسی

۱-                   جوکار، حمیدرضا، تسنیمی، عباسعلی و فروغی، محمد علی،”تاثیر مهاربند کمانش تاب بر شکنندگی قابهای بتن مسلح در سطوح عملكردی مختلف “، مجله شریف. در دست بررسی،

۲-                   تسنیمی، عباسعلی و نادری، امید، “مدل سازی میانقاب های آجری دارای بازشو برای تحلیل غیرخطی-لرزه ای قاب های بتن مسلح مرکب”، مجله امیركبیر، در دست بررسی.

۳-                   تسنیمی، عباسعلی و مائده ذاکرصالحی، “برآورد پروفیل تغییرمكان غیر خطی سازه از روی تغییر مكان های خطی در قاب های خمشی بتن مسلح”، مجله فنی و مهندسی مدرس، در دست بررسی.

۴-                   تسنیمی، عباسعلی و لیلا اسماعیلی نژاد، “رفتار غیرخطی-لرزه ای دیوارهای برشی دارای بتن با مقاومت بالا در ساختمانهای بلند” ، مجله فنی و مهندسی مدرس، در دست بررسی.

۵-                   سیدحسین سید لواسانی، تسنیمی، عباسعلی و سلطانی محمدی، مسعود “مدل اساسی سه بعدی غیرخطی تنش– کرنش بتن مسلح”، مجله دانشکده فنی تهران، در دست بررسی. کد ۳۷۸۵

۶-                   سیدشاکر هاشمی و تسنیمی، عباسعلی، ” اعمال اثر اندرکنش بتن و میلگرد در تحلیل عددی غیرخطی قابهای بتن مسلح” ، مجله فنی و مهندسی مازندران، پذیرش شده برای چاپ.

۷-                   سیدشاکر هاشمی، تسنیمی، عباسعلی و سلطانی محمدی، مسعود” تحلیل غیرخطی قابهای بتن مسلح سه بعدی با تاثیر اندرکنش بتن و میلگرد”، مجله دانشکده فنی تهران، کد ۳۷۵۶، پذیرش شده برای چاپ.

۸-                   بریمانی، امیرحسین، سلطانی محمدی، مسعود، تسنیمی، عباسعلی، “توسعه مدل های رفتاری و تحلیل غیرخطی قابهای بتن مسلح با پرکننده های مصالح بنایی به روش ترک پخشی ثابت” ، مجله عمران مدرس، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۹.

۹-                   صالحی لارستانی، ایمان، سلطانی محمدی، مسعود و تسنیمی، عباسعلی، “همگن سازی خطی در سازه های بنایی” ، مجله عمران مدرس، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۹.

۱۰-                مرتضی فلاح زیارانی، تسنیمی، عباسعلی و محمد تقی احمدی، ” تاثیر سطح عملكرد قاب خمشی بتن مسلح ویژه بر رفتار غیرخطی-لرزه‌ای اتصالات تیر- ستون میانی”، فصلنامه علمی-پژوهشی شریف، دوره۲-۲۶، شماره ، مهر و آبان ۱۳۸۹.

۱۱-                علیرضا حبیبی، حمید محرمی و تسنیمی، عباسعلی ” طراحی بهینه قابهای بتن مسلح براساس عملکرد”، نشریه علمی-پژوهشی استقلال، نشریه مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان، سال ۲۸، شماره ۲، اسفند ۱۳۸۸.

۱۲-                تسنیمی، عباسعلی و بشیری، ایوب، ” سطوح عملکرد قاب های خمشی بتن مسلح با شکل پذیری متوسط در مناطق با خطر نسبی متفاوت ،” مجله فنی و مهندسی مدرس، شماره ۳۶، تابستان ۱۳۸۸.

۱۳-                صالحی لارستانی، ایمان، سلطانی محمدی، مسعود، تسنیمی، عباسعلی، “رفتار غیرخطی المان اتصالی بنایی در برش و اعتبار سنجی آن”، مجله فنی و مهندسی مدرس، شماره ۳۶، تابستان۱۳۸۸.

۱۴-                تسنیمی، عباسعلی و اعلائی، حسین، “بر رسی روش های تعیین سطوح عملکرد سازه های دوگانه بتن مسلح با استفاده از تحلیل های غیرخطی لرزه ای”، مجله علمی-پژوهشی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، جلد۹، شماره ۴، سال ۱۳۸۷، ص ۱۹۳-۲۰۸.

۱۵-                تسنیمی، عباسعلی و سلیمی، محمد، “اثر محصورشدگی بتن بر ضریب رفتار سازه های بتنی”، مجله علمی-پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، جلد ۱۹، شماره ۱،.ص ۱-۱۹، سال ۱۳۸۶.

۱۶-                تسنیمی، عباسعلی و خواجه رضا، ابوذر، “اثرشکل پذیری انحنایی بر شکل پذیری تغییرمکانی قاب های خمشی بتن مسلح دارای شکل پذیری زیاد و متوسط”، مجله امیركبیر، سال هجدهم، شماره ج-۶۷-گروه مهندسی عمران، پاییز و زمستان ۱۳۸۶.

۱۷-                حبیبی علیرضا، محرمی، حمید و تسنیمی، عباسعلی، “ارزیابی عملکرد قابهای خمشی بتن مسلح با استفاده از اندیس سختی”، نشریه دانشکده فنی، جلد۴۰، شماره ۵، آبان ۱۳۸۵.

۱۸-                تسنیمی، عباسعلی و فرزین، مجید، “رفتار غیرارتجاعی ستونهای بتن مسلح تحت تاثیر بارهای تناوبی بر مبنای چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی،” مجله فنی و مهندسی مدرس، شماره۲۳، بهار ۱۳۸۵.

۱۹-                تسنیمی، عباسعلی و جعفری، مرتضی، “تحلیل غیرخطی قابهای خمشی بتن مسلح با شکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت” ، مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، سال دوازدهم ـ شماره ۵، دوره دوم پائیز و زمستان ۱۳۸۳.

۲۰-                معصومی، علی، تسنیمی، عباسعلی وکاوه، علی، “تعیین مقاومت افزون و نامعینی قابهای خمشی بتن مسلح با استفاده از بارگزاری جانبی فزاینده”، مجله مجله بین‌المللی علوم مهندسی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره ۵، جلد پانزدهم، زمستان ۱۳۸۳.

۲۱-                تسنیمی، عباسعلی و مهتامیرمقتدایی، “ناربرد بامبو در ساحت مسکن” ، تازه های ساختمان و مسکن، مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن، سال چهارم و پنجم، شماره اول،ـ بهار و تابستان ۱۳۷۹.

۲۲-                تسنیمی، عباسعلی و محمودی صاحبی، موسی، “تغییرات ضریب مقاومت افزون قابهای خمشی بتن مسلح با ارتفاع متوسط” ، مجله امیركبیر، سال دوازدهم ـ شماره ۴۵، زمستان ۱۳۷۹.

۲۳-                تسنیمی، عباسعلی، “روند تهیه، تدوین و تصویب آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد۲۸۰۰ ایران)، مجله زمین لرزه، انجمن مهندسی زلزله ایران، سال چهارم، شماره هفتم، اسفند ۱۳۷۸.

۲۴-                تسنیمی، عباسعلی، “كاهش وزن سازه‌های فولادی به روش پیش‌تنیدگی”، فصلنامة فنی و مهندسی مدرس، شماره ۵۹۴۰-۱۰۲۷ ، بهار ۱۳۷۸

۲۵-                تسنیمی، عباسعلی و محمودی صاحبی، موسی، “محاسبة مقاومت افزون قابهای خمشی كوتاه بتن مسلح به روش تحلیل غیرخطی” ، مجله امیركبیر، سال نهم، شماره ۳۶ زمستان ۱۳۷۶.

 
 
 

۱۲-  مقالات علمی ارائه شده در همایش های علمی

۱۲-۱- مقاله های انگلیسی
 

۱-             Tasnimi, A.A. and Zomorrodi E., “The Effect of Onplane Behavior on Inplane Interaction of URM Infilled RC Frame Under Lateral Loads”, Proceedings of the 14th European Conference on Earthquake Engineering, Aug 30–Sep 3, 2010, Ohrid, Macedonia.

۲-             Rezazadeh, M.A. and Tasnimi, A.A., “Experimental Investigation on the Torsional Behavior of Brick Building Strengthened with Reinforced concrete overlay”, Proceedings of the fifth national congerence on Civil engineering, Mashhad, Iran, 405 May, 2010.

۳-             S.Sh.Hashemi, Tasnimi, A.A. and M.Soltani, “Nonlinear analysis of reinforced concrete frames, utilizing new joint elements”, Proceedings of the International conference on Safety, Reliability and Risk of structures, Infrastructures and engineering systems, Osaka Japan, July, 2009.

۴-             Hashemi, Sd. S., Tasnimi, A.A. and Soltani, M.M., “Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Frames Including Modeling of Joint and Beam-Column Elements”, Proceeding of the 8th International conference on civil engineering, May 11-13, Shiraz-Iran, 2009.

۵-             Tavahhodi, S.M., Tasnimi, A.A. and A. Yaghobifar,“ The Effect of steel mesh area and axial load on the Behavior of Strengthened brick Walls with RC Overlay”, Proceedings of the 3rd International Conference on Concrete & Development April, 27-29, 2009, Tehran-Iran.

۶-             S. Sh. Hashemi, Tasnimi, A.A. and M. Soltani,“Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Frames Including Modeling of Joint and Beam-Column Elements”, Proceedings of the 3rd International Conference on Concrete & Development April, 27-29, 2009, Tehran-Iran.

۷-             B. Ghiassi, M. Soltani and Tasnimi, A.A. “Modeling of Nonlinear Behavior of RC Shear Walls under Combined Axial, Shear and Flexural Loading”, Proceedings of the 3rd International conference on Concrete & Development April, 27-29, 2009, Tehran-Iran.

۸-             A. Massumi and Tasnimi, A.A., “Strengthening of low ductile reinforced concrete frames using steel X-bracings with different detailes”, Proceedings of the 14th World Covference on Earthequake Engineering, 12-18, October 2008, Bijing China.

۹-             B. Ghiassi, M. Soltani and Tasnimi, A.A., “In-plane Lateral Response of Brick Masonry Walls Retrofitted with Reinforced Concrete Layer”, Proceedings of the 14th World Covference on Earthequake Engineering, 12-18, October 2008, Bijing China.

۱۰-           B. Ghiassi, M. Soltani and Tasnimi, A.A., “Seismic Strenghtening of brick Masonry with reinforced concrte layer on the basis of homogenization therories”, Proceedings of the 14th World Covference on Earthequake Engineering, 12-18, October 2008, Bijing China.

۱۱-           Mohebkhah, Amin and Tasnimi, A.A.,“Cyclic behavior of brick masonry-infilled steel frames with opening”, Proceedings of the 14th World Covference on Earthequake Engineering, 12-18, October 2008, Bijing China.

۱۲-           Mohebkhah, A. and Tasnimi, A.A., “Seismic behavior of brick masonry walls recommended by IS-2800, experimental and numerical approaches”, Proceedings of the 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, May 13-16, 2007, Tehran-Iran

۱۳-           Tasnimi, A.A. and Mohefkhah, A., “Effect of infill vertical irregularity on seismic demands of RC buildings”, Proceedings of the 2nd International Conference on Concrete and Development, April 30–May2, 2005, Tehran, Iran.

۱۴-           Massumi, A., Tasnimi, A.A. and Saatcioglu, M,“Prediction of seismic overstrength in concrete moment resisting frames uding incremental static and dynamic analysis”, proceding of 13th world conference on earthquake engineering, Vancouver, B.C. Canada, August 1-6, 2004, Paper No. 2826.

۱۵-           Tasnimi, A.A., and Mostafei, H.,“Role and effectiveness of seismic design in housing planning and development”, Proceedings of the 8th seminar on planning of housing development in Iran, Habitat, Fall 2001, Tehran, Iran.

۱۶-           Tasnimi, A.A., and Visseh, S.,“New building materials and relevant technologies”, Proceedings of the 8th seminar on planning of housing development in Iran, Habitat, Fall 2001, Tehran, Iran.

۱۷-           Tasnimi, A.A., “Role of Concrete in Sustainable Development”, Proceedings of the first International Conference on Concrete and Development, April 30 – May 2, 2001, Tehran , Iran.

۱۸-           Tasnimi, A.A. ” Structural behaviour of mid-rise shear wall under lateral forces”, Proceeding of the Intl. Congress; Creating With Concrete, September 6-10 1999, Dundee-UK.

۱۹-           Tasnimi, A.A. and Mahmoodi M. ” Prediction of overstrength of reinforced concrete moment resisting frames, using nonlinear inelastic analysis”, Proceeding of Eleventh European Conference on Earthquake Engineering, September 6-11 1998, Paris-France.

۲۰-           Tasnimi, A.A. and Mahmoodi M. ” Relationship between global and local ductility for low-rised RC-MRF”, Proceeding of the Second Intl. Conf. on Earthquake Hazard and Seismic Risk Reduction, Yrevan, September 15-21 1998, Armenia.

۲۱-           Tasnimi, A.A. “Factors to be considered to solve Muslim world’s technological problems”, International Conference on Global challenges in Engineering Education, Roles of Islamic Countries. 8-10 July1997, Malaysia.

۲۲-           Tasnimi, A.A. and Shakib H. “Structural foundation interaction in the inelastic response of torsionally asymmetric building to non-stationary earthquake excitation”, Proceeding of the Tenth Symposium on Earthquake Engineering, November 16-18, 1994, Roorkee-India.

۲۳-           Tasnimi, A.A. and Shakib H., “Flexural and ductile behavior of precast concrete column-base joints”, Proceeding of the Tenth Symposium on Earthquake Engineering, November 16-18, 1994, Roorkee-India.

۲۴-           Tasnimi, A.A., and Mosayebi A. “Cyclic behavior of exterior beam-column joints in precast concrete frames”, Proceeding of the 3rd Inter. KERENSKY Conf. On Global Trends in Structural Engineering, 1994, Singapore.

۲۵-           Tasnimi, A.A., Bayat M. & Shafizadeh M. “An experimental study of slab-beam connection”, Proceeding of 18th Conf. on our world in Concrete and Structures, August1993, Singapore.

۲۶-           Tasnimi, A.A., and Shakib H.,”Inelastic response of asymmetric building to non-stationary excitation”, proceeding of Inter. Conference on Tall Buildings Reach for the Sky, 1992, Malaysia.

۲۷-           Tasnimi, A.A. “Mathematical model for concrete stress-strain relation”, Annual Departmental Seminar, Dept. of Civil &. Structural Engineering University of Bradford,1986, Bardford-UK.

۱۲-۲-  مقاله های فارسی

۱-                   توحدی، سیده مریم و تسنیمی، عباسعلی، ” بررسی اثر جزئیات مختلف تقویت دیوارهای آجری با روکش بتن مسلح بر رفتارلرزه ای آنها”، اولین همایش ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک”، ۱۲ آذر ۱۳۸۹، بابلسر، ایران.

۲-                   یعقوبی فر، امیر و تسنیمی، عباسعلی، ” ریز مدلسازی عددی دیوارهای آجری با استفاده از المان های ترکیبی”، اولین همایش ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک”، ۱۲ آذر ۱۳۸۹، بابلسر، ایران.

۳-                   تسنیمی، عباسعلی و دهقان، فاطمه، ” ضریب رفتارقابهای بتن مسلح تقویت شده با بادبندهای کمانش تاب”، مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای،۱۲ مهر ۱۳۸۹، تبریز، ایران

۴-                   تسنیمی، عباسعلی ،”طرح و بهسازی لرزه ای سازه های آجری”، سخنرانی کلیدی در اولین همایش ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک،۱۲ آذر ۱۳۸۹، بابلسر، ایران

۵-                   نوربخش دهکردی، علی اصغر، تسنیمی، عباسعلی و کوچعلی، جواد ،” بررسی تاثیراستفاده از دیوارهای برشی بتن مسلح در ساختمانهای فولادی “، مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، ۱۴-۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹، مشهد، ایران

۶-                   کاشانی جو، کیارش و تسنیمی، عباسعلی ،” تعیین سهم دیوار و قاب از برش پایه در سطوح عملکرد مختلف در دیوارهای برشی بتنی همبسته”، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، ۱۴-۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹، مشهد، ایران

۷-                   رضازاده، محمد علی و تسنیمی، عباسعلی ،” بررسی عددی اثر تقویت با پوشش بتن مسلح بر عملکرد اتصالات دیوار به دیوار ساختمان آجری “، مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، ۱۴-۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹، مشهد، ایران

۸-                   کاشانی جو، کیارش و تسنیمی، عباسعلی ،” بررسی رفتار دیوار برشی بتنی همبسته در سطوح عملکردی مختلف”، مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، ۲۱-۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸، شیراز، ایران

۹-                   تسنیمی، عباسعلی ،”عوامل موثر بر کاهش آسیب پذیری ساختمانها در برابر زلزله”، مجموعه مقالات دوره آموزشی مدیریت جامع خطرپذیری و بحران مدیریت، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تیرماه ۱۳۸۸، تهران ، ایران

۱۰-                تسنیمی، عباسعلی ،”بتن و زلزله”، سخنرانی کلیدی در افتتاحیه سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، ۷-۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، تهران ، ایران

۱۱-                تسنیمی، عباسعلی ،”مقاوم سازی دیوارهای آجری با پوشش بتنی مسلح به شبکه فولادی”، مجموعه سخنرانی های کارگاه تحصصی بهسازی لرزه ای ساختمانها، سومین کنفرانس بین المللی بتن وتوسعه، ۷-۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، تهران ، ایران

۱۲-                مرادی، علیرضا، سلطانی محمدی و تسنیمی، عباسعلی ،”زیرمدلسازی رفتار دیوارهای مصالح بنایی غیرمسلح تحت بارهای لرزه ای خارج صفحه”، مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، ۲۱-۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، تهران ، ایران

۱۳-                حبیبی علیرضا، محرمی، حمید و تسنیمی، عباسعلی ،” طراحی بهینه قابهای بتن مسلح بر اساس عملکرد”، مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، ۲۱-۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، تهران، ایران

۱۴-                غیاثی، بهمن، سلطانی محمدی و تسنیمی، عباسعلی ،” همگن سازی خطی جهت بررسی عملکرد لرزه اس ساختمانهاس آجری تقویت شده با پوشش بتن مسلح”، مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، ۲۱-۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، تهران ، ایران

۱۵-                امیر یعقوبی فر و تسنیمی، عباسعلی ،” پیشنهاد روش تعیین میزان كاهش سختی المان های بتن مسلح در تحلیل های غیرخطی”، مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، ۲۱-۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، تهران ، ایران

۱۶-                تسنیمی، عباسعلی ،”آسیب پذیری لرزه ای ساختمان ها”، اولین دوره آموزشی-تخصصی مبانی مدیریت خطرپذیری و بحران، پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۱۰-۱۴ آذر ۱۳۸۶، تهران ایران.

۱۷-                تسنیمی، عباسعلی ،”نیازمندی های کاهش خطرپذیری لرزه ای در کشور”، اولین دوره آموزشی-تخصصی مبانی مدیریت خطرپذیری و بحران، پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۱۰-۱۴ آذر ۱۳۸۶، تهران ایران.

۱۸-                نادری، امید و تسنیمی، عباسعلی،”دو روش برای مدل سازی اثر میانقاب مصالح بنایی دارای بازشو بر رفتار کلی قابهای بتن مسلح”، پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۲۳-۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، تهران ایران

۱۹-                اعلایی، حسین و تسنیمی، عباسعلی،”دامنه اثر مدل سازی دیوار برشی بر روی پاسح لرزه ای سازه های بتن مسلح در تحلیل های غیرخطی”، پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۲۳-۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، تهران ایران.

۲۰-                تسنیمی، عباسعلی و پاینده، علی ،”تعیین سطوح عملکرد سیستم های دوگانه با ترکیبات مختلف شکل پذیری”، پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۲۳-۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، تهران ایران.

۲۱-                تسنیمی، عباسعلی و هاشمی، سید شاکر، “تحلیل عددی پیوستگی بتن و میلگرد در رفتار لرزه ای قاب بتن مسلح”، پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۲۳-۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، تهران ایران.

۲۲-                فلاح زیارانی، مرتضی و تسنیمی، عباسعلی،”تاثیر رفتار لرزه ای اتصالات میانی تیر-ستون بر سطوح عملکرد قابهای خمشی بتن مسلح ویژه”، پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۲۳-۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، تهران ایران.

۲۳-                بشیری، ایوب و تسنیمی، عباسعلی،”ارزیابی سطوح عملکرد قابهای خمشی بتن مسلح با شکل پذیری متوسط با استفاده از روش های مختلف مقاوم سازی”، پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۲۳-۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، تهران ایران.

۲۴-                تسنیمی، عباسعلی وامین محب خواه، “تاثیر سطح نسبی بازشوها بر نیاز لرزه‌ای-غیرخطی ساختمان‌های مصالح بنایی”، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۲۳-۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، تهران ایران.

۲۵-                تسنیمی، عباسعلی، “ضرورتهای کاهش خطر ناشی از زلزله”، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۲۳-۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، تهران ایران.

۲۶-                تسنیمی، عباسعلی و سید شاکر هاشمی، “روش مناسب مدل سازی رفتار غیرخطی قاب بتن مسلح مبتنی بر اثرات اندرکنشی بتن و میلگرد”، سومین کنگره ملی مهندسی عمران، ۱۱-۱۳اردیبهشت ۱۳۸۶، تبریز، ایران

۲۷-                حبیبی، علیرضا، محرمی، حمید و تسنیمی، عباسعلی، “تحلیل حساسیت پاسخ غیرخطی قابهای بتن مسلح با استفاده از تحلیل بار افزون”، سومین کنگره ملی مهندسی عمران، ۱۱-۱۳اردیبهشت ۱۳۸۶، تبریز، ایران.

۲۸-                بشیری، ایوب و تسنیمی، عباسعلی،” سطوح عملکرد قاب های خمشی بتن مسلح با شکل پذیری متوسط در مناطق با خطر نسبی متفاوت”، سومین کنگره ملی مهندسی عمران، ۱۱-۱۳اردیبهشت ۱۳۸۶، تبریز، ایران.

۲۹-                فلاح زیارانی مرتضی، تسنیمی، عباسعلی و محمد تقی احمدی، “تعیین ظرفیت غیر خطی- لرزه ای اتصالات تیر به ستون قابهای خمشی بتن مسلح ویژه با استفاده از روش اجزاء محدود”، سومین کنگره ملی مهندسی عمران، ۱۱-۱۳اردیبهشت ۱۳۸۶، تبریز، ایران.

۳۰-                بریمانی، امیرحسین، سلطانی محمدی و تسنیمی، عباسعلی، “توسعه مدلهای رفتاری و تحلیل غیرخطی قابهای بتن مسلح با پرکننده های مصالح بنایی به روش ترك پخشی ثابت”، مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، ۲۳-۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، تهران، ایران.

۳۱-                اعلایی، حسین و تسنیمی، عباسعلی، “ارزیابی نحوه مدلسازی دیوار برشی در ساختمان های دوگانه بتن مسلح”، مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، ۲۳-۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، تهران، ایران.

۳۲-                بشیری، ایوب و تسنیمی، عباسعلی، “ارزیابی سطوح عملکرد قابهای خمشی بتن مسلح با شکل پذیری متوسط مقاوم سازی شده به روشهای مختلف”، مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، ۲۳-۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، تهران، ایران.

۳۳-                تسنیمی، عباسعلی، “نفش رفتار و بهسازی لرزه ای ساختمانهای آجری در مدیریت بحران”، مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی، ۹- ۱۰ خرداد ۱۳۸۵، یزد، ایران.

۳۴-                تسنیمی، عباسعلی وخرمی، مرتضی، ” اثر خوردگی بر مقاومت خمشی تیرهای بتن مسلح تحت اثر بارهای قائم تناوبی”، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، ۱۰-۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۴، تهران، ایران.

۳۵-                تسنیمی، عباسعلی و جعفری، مرتضی، ” تحلیل غیرخطی قابهای خمشی بتن مسلح با شکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت”، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، ۱۰-۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۴، تهران، ایران.

۳۶-                تسنیمی، عباسعلی،”یکپارچه سازی در فرایند بهسازی لرزه ای”، اولین کارگاه ارزیابی دستورالعمل بهسازی لرزه ای”، خرداد ۱۳۸۳، تهران، ایران.

۳۷-                علی معصومی و تسنیمی، عباسعلی، “سیر تغییرو تكامل ضریب رفتار سازه های ساختمانی”، سومین همایش ملی نقد و بررسی آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله(استاندارد ۲۸۰۰)”، ۷-۸ اسفند ۱۳۸۲، تهران، ایران.

۳۸-                تسنیمی، عباسعلی و معصومی، علی ،”مقاومت افزون در قابهای خمشی بتن مسلح كوتاه و متوسط”، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، ۲۳-۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۲، اصفهان، ایران.

۳۹-                معصومی، علی و تسنیمی، عباسعلی،”چه وقت می توان به ضریب رفتار سازه ها اعتمادکرد؟”، چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۲۲-۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۲، تهران ایران.

۴۰-                تسنیمی، عباسعلی، و مهدی حاج اسماعیلی،”نقش جرزها در رفتار لرزه ای ساختمانهای آجری”، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۲۲-۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۲، تهران ایران.

۴۱-                تسنیمی، عباسعلی و موسوی، سیدابراهیم، “ارزیابی اثر تغییرات سطح شكل‌پذیری بر ضریب رفتار قابهای بتن مسلح “، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، ۲۱-۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۰، تهران، ایران.

۴۲-                تسنیمی، عباسعلی و معصومی، علی ،”ارزیابی میدانی آسیب پذیری ساختمانهای بتن مسلح در تهران”، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، ۲۱-۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۰، تهران، ایران.

۴۳-                تسنیمی، عباسعلی و ویسه، سهراب، “مصالح ساختمانی و فنآوری‌های نوین”، هشتمین سمینارتوسعه مسکن در ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، ۲۱-۲۲ مهر ۱۳۸۰.

۴۴-                تسنیمی، عباسعلی و مصطفایی، حسین، “نقش و اثر طراحی لرزه ای بر توسعه مسکن”، هشتمین سمینارتوسعه مسکن در ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، ۲۱-۲۲ مهر ۱۳۸۰.

۴۵-                تسنیمی، عباسعلی، “اهم نكات سازه‌ای در فرآیند طرح و تولید صنعتی ساختمان” ، سمینار آموزشی انبوه‌سازی وروشهای تولید صنعتی ساختمان ، ۲۵-۲۶ خرداد ۱۳۷۹.

۴۶-                تسنیمی، عباسعلی و معصومی، علی، “بررسی آزمایشگاهی تأثیر جزئیات اتصال بادبندی بر رفتار قابهای بتن مسلح بادبندی شده”، مجموعه مقالات پنجمین كنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، دانشگاه مشهد، ۱۹-۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۹.

۴۷-                تسنیمی، عباسعلی و محمودی صاحبی،‌ موسی، “كاهندگی مقاومت اعضای خمشی بتن مسلح در مدل رفتاری حلقه‌های نیرو ـ تغییرشكل” ، مجموعه مقالات سومین كنفرانس بین‌المللی بتن، دانشگاه امیركبیر، ۱۲-۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۹.

۴۸-                تسنیمی، عباسعلی و خرمی، مرتضی، “عوامل مؤثر بر خوردگی فونداسیون دكلها و ارائه روشهای پیشگیری” ، مجموعه مقالات نخستین سمینار بررسی توانمندی‌های داخلی در زمینه طراحی، ساخت، نصب، حفاظت و نگهداری دكلهای رادیویی و تلویزیون، ۲۱-۲۲ دیماه ۱۳۷۸.

۴۹-                تسنیمی، عباسعلی، “بامبو یکی از مصالح سبز برای سازه ها” ، سمینار آموزشی رشت ، ۲۵-۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۸.

۵۰-                تسنیمی، عباسعلی، “مقدمه‌ای بر رفتار و طرح لرزه‌ای ساختمانهای بتن مسلح” ، سمینار آموزشی رشت ، ۲۵-۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۸.

۵۱-                تسنیمی، عباسعلی و معصومی، علی، “بررسی رفتار قابهای بتن مسلح مقاوم شده با بادبندی فلزی”، مجموعه مقالات سومین كنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله – تهران، اردیبهشت ۱۳۷۸.

۵۲-                تسنیمی، عباسعلی و محمودی صاحبی، موسی، “ظرفیت شکل پذیری کلی قابهای خمشی بتن مسلح بر مبنای شکل پذیری اعضاء”، مجموعه مقالات سومین كنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله – تهران، اردیبهشت ۱۳۷۸.

۵۳-                تسنیمی، عباسعلی و محمودی صاحبی، موسی، “مدل هیسترزیس بار-تغییرمکان اعضای خمشی بر مبنای زوال مقاومت”، مجموعه مقالات سومین كنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله – تهران، اردیبهشت ۱۳۷۸.

۵۴-                تسنیمی، عباسعلی و محمودی صاحبی، موسی،‌”رابطه بین شكل‌پذیری‌های كلی و موضعی برای قابهای خمشی بتن مسلح”، مجموعه مقالات سومین كنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، اردیبهشت ۱۳۷۸.

۵۵-                تسنیمی، عباسعلی ومحمودی صاحبی، موسی، “عوامل مؤثر بر نیاز لرزه‌ای ـ غیرارتجاعی سازه‌ها “، مجموعه مقالات سمینار زلزله، كاهش آسیب‌پذیری و الگوهای بازسازی، ‌ دانشگاه شیراز، ۱-۳ خرداد ۱۳۷۶.

۵۶-                تسنیمی، عباسعلی و محمودی صاحبی، موسی، “دامنة تغییرات ضریب رفتار در سیستم‌های یك درجه آزادی” ،‌ مجموعه مقالات چهارمین كنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ۱۴-۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۶.

۵۷-                تسنیمی، عباسعلی و بیات، مهدی و شفیع‌زاده، مهدی، “بررسی رفتار برشی سقف‌های تیرچه بلوك تحت بار جانبی ناشی از زلزله”، مجموعه مقالات چهارمین كنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ۱۴-۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۶.

۵۸-                تسنیمی، عباسعلی و سجادی، سیدمهدی، ” نقدی بر مبانی نظری خصوصی‌سازی مراكز آموزش عالی”،‌ سمینار منطقه‌ای آموزش عالی در قرن آینده، تهران، ۲۷-۲۹ بهمن ۱۳۷۶.

۵۹-                تسنیمی، عباسعلی، “بررسی مقایسه‌ جایگاه بودجه آموزش عالی با سایر كشورها”، سی‌امین گردهمائی رؤسای دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و پژوهشی كشور، دانشگاه هرمزگان، ۱۶-۱۸ آبان ۱۳۷۵.

۶۰-                تسنیمی، عباسعلی و افتخار، غلامعلی، “رفتار خمیری اتصال تیرـ ستون كناری در سازه‌های بتنی پیش‌ساخته تحت اثر بارهای جانبی”، مجموعه مقالات اولین كنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی ومهندسی زلزله، اردیبهشت ۱۳۷۲، تهران.

 
 
۱۳- راهنمایی پایان‌نامه‌ها و سمینارهای دانشجویی

۱۳-۱-  راهنمایی پایان‌نامه‌های دكتری

ردیف
عنوان پایان نامه
نام دانشجو 
تاریخ دفاع
۱

درمرحله پژوهش ۲

مائده ذاکر صالحی

 
۲

درمرحله پژوهش ۲

سارا میرزا باقری

 
۳

ارائه مدل تحلیلی جداشدگی نوارهای تقویتیFRP از سطحتیرهای بتن مسلح تحت بارهای یکنوا و چرخه ای

رضاسعیدی معین

دردست
۴

ارائه مدل بزرگ مقیاس ناهمسانگرد به منظور تحلیل غیرخطیدیوارهای بنایی

امیر یعقوبی فر

دردست
۵

ارائه مدل رفتاری میانقابهای دارای بازشو برای تحلیل غیرخطیلرزه ای قابهای بتن مسلح

محمد امیر راحمی

دردست
۶

بررسی آزمایشگاهی و نظری اندرکنش دیوارهای برشی وقابهای بتن مسلح

امامی صالحی

دردست
۷

ارائه یك مدل بزرگ مقیاس برای تحلیل غیر خطی- لرزه ایدیوارهای برشی بتن مسلح

فدوا عیسی
دردست
۸

بررسی آزمایشگاهی مقاومت بنایی مسلح تحت تنش فشاریو كششی دو محوره

بیت الله بدرلو

۲۸/۹/۸۹
۹

مدل رفتار غیر خطی دیوارهای آجری مسلح تحت بار جانبیدرون صفحه ای

عباسعلی اكبرزاده

۳۰/۶/۸۹
۱۰

مدل اساسی سه بعدی غیر خطی برای تنش-کرنش بتن

سید حسینی لواسانی

۱۱/۲/۸۹
۱۱

ارائه مدل تحلیلی غیرخطی قابهای بتن مسلح سه بعدیتخت بارهای چرخه ای با در نظر گرفتن اثر اندرکنش بتن و

میلگرد

سید شاکر هاشمی

۱۰/۱۲/۸۸
۱۲

ارزیابی رفتار لرزه‌ای- غیرخطی میانقاب‌های آجری دارایبازشو در قاب‌های فولادی

امین محب خواه

۱۳۸۶
۱۳

تعیین‌ ضریب‌ رفتار قابهای‌ خمشی‌ بتن‌ مسلح ‌با ‌تأكید براثر مقاومت‌ افزون ‌و درجه نامعینی

علی معصومی

۲۴/۱۱/۸۳
۱۴

اثر دورة تناوب و مقاومت افزون بر نیاز لرزه‌ایـغیرارتجاعیسازه‌های بتن مسلح

موسی‌محمودی‌صاحبی
۱۲/۱۲/۷۷
 
 

۱۳-۲-  پژوهش ۲ دکتری

 
ردیف
عنوان پژوهش(سمینار)
نام دانشجو
تاریخ
۱

درمرحله پژوهش ۲

مائده ذاکرصالحی

دردست
۲

درمرحله پژوهش ۲

سارا میرزاباقری

دردست
۳

مروری بر بررسی مدلهای بزرگ مقیاس المانهای سازه ای بنایی

امیر یعقوبی فر

۲۶/۴/۸۸
۴

کاربرد مصالح کامپوزیتی در اصلاح رفتار لرزه ای ساختمانهایبتن مسلح با هدف ارتقاء مقاومت و شکل پذیری اعضای سازه ای

رضاسعیدی معین

۲۸/۴/۸۸
۵

اصلاح مدلهای رفتاری دیوارهای برشی بتن مسلح با در نظرگرفتن اثر پاسخ سه بعدی

آرش امامی صالح

شهریور ۱۳۸۶

۶

میزان تاثیر پیوستگی بتن و میلگرد در رفتار غیرخطی قاب بتنمسلح

سید شاکر هاشمی

مهر ۱۳۸۵
۷

مدل اساسی سه بعدی غیرخطی تنش-کرنش بتن مسلح و بررسی روابط اندرکنشی بتن و میلگرد

سید حسین لواسانی                آذر

۱۳۸۵
 
 
۱۳-۳- پژوهش ۱ دکتری
 
ردیف
عنوان پژوهش(سمینار)
نام دانشجو
تاریخ
۱

به کارگیری روش مدل سازی ترکیبی (Hybrid Simulation) برای ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها

مائده ذاکرصالحی

۲۵/۱۱/۸۹
۲

بررسی رفتار لرزه ای تیرهای بتن مسلح عریض در قابهایبتن مسلح

سارا میرزا باقری

۲۵/۱۱/۸۹
۳

بررسی مدلسازی ترک و المان های حدفاصل در اجزاء بناییو بتنی

امیر یعقوبی فر

۲۶/۱۱/۸۷
۴

استراتژی های طرح دقیق جزئیات بهسازی لرزه ای قابهای بتنمسلح

 

رضاسعیدی معین

۲۶/۱۲/۸۷
۵

مدل رفتاری غیرخطی سه بعدی بتن مسلح

سید حسین لواسانی 

فروردین۱۳۸۵
۶

بررسی مدل رفتاری هیسترزیس در رفتار لرزه ای قابهای خمشیبتن مسلح

سید شاکر هاشمی

فروردین۱۳۸۵
۷

بررسی منحنی های رفتاری دیوارهای برشی بتن مسلح و نحوهپیاده سازی آنها در نرم افزارها

آرش امامی صالح

بهمن    ۱۳۸۵
۸

بررسی ویژگی های ساختمان های بنایی مسلح

بیت الله بدرلو

بهمن    ۱۳۸۴
 
                                                               
۱۳-۴- مشاورپایان‌نامه‌های دانشجویان دکتری
 
ردیف
عنوان پایان نامه (دکتری)
نام دانشجو
سال
۱

مدل جامع انتقال تنش در سطوح ترک خورده بتن مسلح تحت تغییرمکانهای چند

جهته چرخه ای

علیرضا مرادی 

دردست
۲

متدلوژی بهینه سازی و طراحی خودکار لرزه ای قابهای بتن مسلح دو بعدیبراساس عملکرد

علیرضا حبیبی

۳۰/۴/۸۶
 
                                        
۱۳-۵- راهنمایی پایان‌نامه‌های كارشناسی ارشد
 
ردیف
عنوان پایان نامه
نام دانشجو
تاریخ دفاع
۱

درمرحله سمینار

سیدعلی موسوی منش

 
۲

درمرحله سمینار

امیر نصرتی

 
۳

درمرحله سمینار

مجید غلامی

 
۴

بررسی رفتار لازه های قلوه سنگی (جداساز لغزشی) و اثر آ« بر رویرفتار لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی

فاطمه خورشا

در دست
۵

توسعه YPSروش برای بررسی رفتار لرزه ای سیستم های دوگانه بتن مسلح               

معصومه وزیری وفا

در دست
۶

تاثیر تغییرات معیارهای پذیرش ستونهای بتن مسلح در سطوحعملکردی سازه های بتنی

حمید رضاکاظمی

در دست
۷

بررسی عملکرد لرزه ای و ضریب رفتار قاب های بتن مسلح دارایمهاربند كمانش تاب

فاطمه دهقان

۲۵/۱۱/۸۹
۸

اثر بتن سبك ریز ساختار بر رفتار المانهای سازه ای ساختمانها

سمیرا ببات
۲۵/۱۱/۸۹
۹

اثر خروج از محوری دیوار برشی بر پاسخ و عملکرد لرزه ایسیستم های دوگانه بتن مسلح 

سید محمد متولی امامی

۲۴/۱۱/۸۹
۱۰

واکنش اضطراری به زلزله با استفاده از فناوری اطلاعات در ایران

عباس باقری

۷/۴/۸۹
۱۱

اثر رفتار خارج از صفحه میانقاب بر اندرکنش درون صفحه فابهایبتنی و میانقاب های آجری

الهام زمردی

۴/۳/۸۹
۱۲

ارزیابی تاثیر جزئیات اتصال میانقاب بتن مسلح به قاب پیرامونیبر رفتار لرزه ای قابهای فولادی

جواد رحیمی تبار

۴/۳/۸۹
۱۳

ارزیابی سطح عملکرد قابهای خمشی فولادی دارای دیوار برشیبتن مسلح به روش تحلیل استانیکی غیرخطی فزاینده

علی اصغر نوربخش

۵/۳/۸۹
۱۴

بررسی اثر جزئیات مختلف مقاوم سازی دیوارهای بنایی غیرمسلحبر رفتار لرزه ای آنها

سیده مریم توحدی

۱۵/۲/۸۹
۱۵

تحلیل غیرخطی مدل قاب معادل برای میانقاب¬های مصالح بناییدارای بازشو

راضیه شریفی

۲۵/۶/۸۸
۱۶

رفتار غیر خطی تیرهای همبند بتن مسلح غیر همراستا با دیوارهایبرشی کوپل

آصف بهاری بندری

۱۳/۳/۸۸
۱۷

بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه‌‌‌‌‌‌‌‌ای اتصال دیوار به دیوار آجریتقویت شده به روش شبکه فولادی و پوشش بتنی

محمدعلی زضازاده

۲۴/۱۲/۸۷
 
۱۸

تاثیر مهاربندهای کمانش تاب بر رفتار لرزه ای قابهای بتن مسلح

حمیدرضا جوکار

۱۵/۱۲/۸۷
۱۹

بررسی رفتار دیوارهای آجری تقویت شده با شبکه فولادی وپوشش بتن به روش آزمایشگاهی و تحلیلی

امیر یعقوبی فر

۲۵/۶/۸۷
۲۰

بررسی دقت ضریب بزرگنمایی تغییرمکان با استفاده از تحلیل هایغیرخطی لرزه ای در سازه های بتن مسلح

مائده ذاکر صالحی

۱۶/۲/۸۷
۲۱

ارزیابی مقاومت برشی دیوارهای همبسته درسطوح عملکرد مختلفبا استفاده از تحلیلهای غیرحطی-لرزه ای

کیارش کاشانی جو

۲۷/۳/۸۷
۲۲

تعیین شاخص خسارت قاب های خمشی بتن مسلح برای سطوحعملکرد مختلف

سیدعلی موسوی

۲۲/۱۲/۸۶
۲۳

اثر مودهای شکست میانقاب های آجری بررفتار غیرخطی لرزه ایقابهای بتن مسلح

محمدباقر سهرابی حقیقت

۲۶/۶/۸۶
۲۴

عملکرد غیرخطی- لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح دارایمیانقاب آجری

امید نادری

۱۳۸۶
۲۵

رفتار غیرخطی- لرزه ای دیوارهای برشی در قابهای بتن مسلح باسطوح عملکرد مختلف

علی پاینده

۲۰/۱۲/۸۵
۲۶

رفتار اتصالات میانی تیر-ستون در قابهای خمشی بتن مسلح ویژهدر سطوح عملکرد مختلف

مرتضی فلاح زیارانی

۱۷/۱۲/۸۵
۲۷

ارزیابی سطح عملکردقابهای خمشی بتن مسلح باشکل پذیریمتوسط بااستفاده از روشهای مختلف مقاوم سازی

ایوب بشیری

۲۴/۴/۸۵
۲۸

ارزیابی لرزه ای و تعیین سطوح عملکرد سیستم های دوگانهبتن مسلح

حسین اعلایی

۱۳۸۵
۲۹

ارزیابی پاسخ لرزه ای قابهای حمشی بتن مسلح با شکل پذیریمتوسط و کم به روش طیف ظرفیت

نصرین نصرللهی

۱۵/۱۱/ ۸۴
۳۰

بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی با مقاومت بالا درساختمانهای بلند

لیلا اسماعیلی نژاد

۳ /۶ / ۸۴
۳۱

ارزیابی پاسخ لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح به روش طیفظرفیت

مرتضی جعفری

۲۴/۱۲/۸۳
۳۲

رابطه بین ضرفیت باربری قابهای خمشی بتن مسلح با شکل پذیریاتنحنایی لولاهای خمیری

ابوذر خواجه رضا

۲۵/۸/۸۳
۳۳

تحلیل غیرخطی قابهای خمشی بتن مسلح با تاکید بر اثر محصورشدگی بر ضریب رفتار

محمد سلیمی

۲۱/۲/۸۳
۳۴

تعیین مدل رفتار غیرارتجاعی-لرزه ای اعضای فشاری قابهای بتنمسلح

مجید فرزین

۲۸/۱۲/۸۱
۳۵

روش های تحلیل، طراحی و اجرای ساختمان های مسکونی بامبویی

محمدعلی هوشمند

۲۰/۱۲/۸۱
۳۶

بررسی‌رفتارلرزه‌ا‌ی‌قاب‌های‌بتن‌مسلح‌مقاوم شده با بادبندی‌هایضربدری خارج از صفحة قاب

حمیدرضا ایرانی

۱۳۸۱
۳۷

بررسی‌رفتار‌لرزه‌ا‌ی‌اتصالات‌خشك‌كناری‌تیرـستون‌درقابهای‌بتنی‌مسلح‌ پیش‌ساخته‌از نوع پیچی

محمدرضامهر دوست

۱۳۸۱
۳۸

تعیین تجربی‌ مقاومت، شكل‌پذیری و استهلاك‌ انرژی در اتصالات دیوار-‌دیوار و دیوار-سقف، در ساختمانهای سه بعدی موسوم به ۳D

سعید شالچیان

۱۱/۹/۸۰
۳۹

مطالعه آزمایشگاهی بر روی رفتار ساختمانهای آجری تحت بارگذاریجانبی

مهدی حاج‌اسماعیلی
۱۲/۳/۸۰
۴۰

بررسی رفتار ساختمانهای آجری دو طبقه تحت تأثیر نیروی زلزلهبه روش تحلیل دینامیكی

علی امیری مزلقانی

۵/۲/۸۰
۴۱

بر رسی مقاومت خمشی تیرهای بتنی نسلح مستغرق در آبخلیج فارس

مرتضی خرمی

۲۲/۱۲/۷۹
۴۲

ارزیابی آسیب لرزه‌ای قابهای خمشی بتن مسلح (دارای سه سطحشكل‌پذیری متفاوت)

مهدی عظیمی

۱۸/۷/۷۹
۴۳

تعیین حدود کاهش مقاومت و تنزل سختی در اجزاء بتن مسلح و غیرمسلح تحت بارهای تناوبی

حسن اسدی پور

۱۴/۲/۷۹
۴۴

بررسی رفتار و خواص مهندسی بامبو در اجزاء سازه‌ای

یعقوب عرب
۲۵/۱۲/۷۸
۴۵

ارزیابی حدود تغییرات سطح شكل‌پذیری بر ضریب رفتار قابهای بتنمسلح

سیدابراهیم موسوی

۲۵/۱۲/۷۸
۴۶

مقایسه اثر نیروهای باد و زلزله بر تحلیل دودكش‌های بتنی مسلحلاغر

شهرام قرائی

۶/۷/۷۶
۴۷

اثرجزئیات شبكه تسلیح دراتصالات تیروستون قابهای بتن مسلحتحت اثر زلزله برمیزان شكل‌پذیری آنها

رضا میربیگی

۱۳۷۶
۴۸

بررسی‌آزمایشگاهی رفتار اتصالات درقابهای‌ بتن‌ مسلح‌ تقویت شدهدرمقابل نیروهای جانبی

سیف ا..همتی‌

۱۵/۱۱/۷۶
۴۹

بررسی و رفتار قابهای‌ بتن مسلح مقاوم شده ‌با بادبندهای فلزی(در مقابل بارهای جانبی)

علی ‌معصومی‌
۳ / ۸/۷۶
۵۰

اثر دیافراگم کف بر توزیع نیروی ناتشی از زلزله

احمد رضا جوکار

۱۳۷۵
۵۱

شكل پذیری و رفتاردیوارهای‌برشی درساختمانهای بتن مسلحمتداول‌ در ایران

محمد شكرزاده

۱۳۷۴
۵۲

پیش‌ تنیده‌كردن ‌مقاطع‌ در سازه‌های ‌صتعتی‌ بمنظور افزایشمقاومت و كاهش مقطع

علی گچچی‌ممقانی
۲۷/۹/۷۳
۵۳

تحلیل خمیری ورقهای بتن مسلح تحت نیروهای درون صفحه‌ای

رامین فدائیان

۱۳۷۳
۵۴

شكل‌پذیری ومقاومت اتصال ستون‌به‌فونداسیون پیش‌ساخته درمقابل بارهای سیكلی و جانبی

محمدرضا حمیدیان

۱۳۷۳
۵۵

بررسی‌ رفتار دالهای‌ یكطرفه ‌تیرچه‌ ـ بلوك دربرابربارهای جانبی (ناشی از زلزله)

مهدی شفیع‌زاده‌
۴/۹/۷۱
۵۶

بررسی رفتار اتصالات در سقف‌های تیرچه بلوك تحت بارهایجانبی (ناشی از زلزله)

مهدی بیات
۴/۹/۷۱
۵۷

بررسی نظری و عملی مقاومت برشی و خمشی‌اتصالات سازه‌‌هایبتن مسلح پیش‌ساخته

علیرضا مصیبی‌

۲/۳/۷۱
۵۸

شكل پذیری دیوارهای برشی كوتاه بتن مسلح تحت بارهای جانبی

ناصر ترابی

۱۳۷۱
۵۹

تاثیرخواص تكنولوژیك گندم درمفاومت سیلوهای بتن آرمه تحتاثربار زلزله

غلامرضا شیراسب‌

۱۳۷۰
۶۰

بررسی رفتار اتصال تیر ـ ستون كناری در سازه‌های بتن مسلحپیش‌ساخته

غلامعلی افتخار

۱۳۷۰
                     
 
۱۳-۶- سمینارهای كارشناسی ارشد
 
ردیف
عنوان سمینار
نام دانشجو
تاریخ
۱

بررسی مزایا و معایب رفتاری و آیین نامه ای تیرهای بتن مسلح عریض

سیدعلی موسوی منش

در دست
۲

بررسی زفتار لرزه ای عضوهای سازه ای بتن سبک

امیر نصرتی

در دست
۳

بررسی رفتار غیرخطی (پلاستیک) بتن در عضوهای سازه ای

مجید غلامی

در دست
۴

روشهای مختلف بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح با تاکید بر

 سیستم های جداکننده لرزه ای

فاطمه خورشا

تیر ۱۳۸۹
۵

بررسی روشهای تحلیل غیرخطی سازه های بتن مسلح با تاکید بروش YPS

معصومه وزیری وفا

تیر ۱۳۸۹
۶

بررسی نقش معیارهای پذیرش در تحلیل غیرخطی سازه هایساختمانی بتن مسلح

حمیدرضا کاظمی

تیر ۱۳۸۹
۷

اثر برون محوری دیوار برشی بر المانهای قاب

سیدمحمدمتولی امامی

تیر ۱۳۸۸
۸

كاربرد بتن سبك در ساختمان ها

سمیرا بیات

تیر ۱۳۸۸
۹

مهاربندکمانش تاب در قابهای بتن مسلح

فاطمه دهقان

تیر ۱۳۸۸
۱۰

ررسی رفتار بر صفحه میانقابهای مصالح بنایی بر رفتار لرزه ایقابها و جزئیات درگیری آنها

الهام زمردی

شهریور۱۳۸۷
۱۱

بررسی مبانی رفتاری میانقاب ها و اثر آن ها بر رفتار لرزه ایقاب های ساختمانی

راضیه سادات محبوب شریفی

۱۳۸۷
۱۲

ارزیابی روشهای مفاوم سازی قابهای ساختمانی بتن مسلح

سیده مریم توحدی

تیر ۱۳۸۷
۱۳

بررسی رفتار و اقتصاد طرح دیوارهای برشی بتن مسلح درقابهای فولادی سلختمانی

علی اصغر نوربحش دهکردی

تیر ۱۳۸۷
۱۴

بررسی جزئیات اتصال دیوارهای برشی بتن مسلح با ستونهایقابهای فولادی

جواد کوچعلی

تیر ۱۳۸۷
۱۵

بررسی اثر كاهش سختی در تحلیل غیر خطی سازه هایبتن مسلح               

امیر یعقوبی فر

۱۳۸۶
۱۶

معیار های شکست بتن و اجزای بتن مسلح

آصف بهاری بندری

۱۳۸۶
۱۷

بررسی جزئیات روش های مقاوم سازی سازه های قابیبتن مسلح

محمدعلی رضازاده

۱۳۸۶
۱۸

بررسی اثر مدل های هیسترزیس بر پاسخ غیر خطی- لرزه ایسازه های بتن مسلح

مائده ذاکر صالحی

۱۳۸۵
۱۹

نقش انواع دیوارهای بتن مسلح در سطح عملكرد لرزه ایسازه های ساختمانی

کیارش کاشانی جو

۱۳۸۵
۲۰

روشهای تخمین خسارات ناشی از زلزله در سازه های بتن مسلح

سیدعلی موسوی

۱۳۸۵
۲۱

بررسی روشهای تحلیل و طراحی ساختمانهای متداول

علیرضا میزانی

۱۳۸۵
۲۲

اثر مودهای شکست میانقاب ها بر رفتار غیرخطی قابها

محمدباقر سهرابی حقیقت

۱۳۸۵
۲۳

بررسی روش های مقاوم سازی سازه های بتن مسلح

امید نادری

۱۳۸۴
۲۴

رفتار اتصالات نوین در قاب‌های بتن مسلح تحت بارهای لرزه‌ای

مرتضی فلاح زیارانی

۱۳۸۴
۲۵

روشهای تحلیل اندركنش قاب بتن مسلح با دیوار برشی

علی پاینده

۱۳۸۴
۲۶

مدلسازی و روش تحلیل عیرخطی استاتیکی سازه های بتنمسلح به منظور مقاوم سازی لرزه ای

حسین اعلایی

دیماه ۱۳۸۴

۲۷

ارزیابی آسیب پذیری ارزه ای قابهای ساختمانی بتن مسلحمطابق با دستورالعمل نامه بهسازی ایران

نصرین نصرللهی

۱۳۸۳
۲۸

بررسی مدلهای رفتار لرزه ای غیر ارتجاعی دیوارها آجری مسلح

ابوذر خواجه رضا

۱۳۸۳
۲۹

بررسی اثر محصورشدگی بتن بر پاسخ لرزه ای قابهای ساختمانی

محمد سلیمی

۱۳۸۲
۳۰

محاسبه تغییرمكان قابهای خمشی بتن مسلح به روش دیاگرامظرفیت-تقاضا

مرتضی جعفری

۱۳۸۲
۳۱

بررسی پاسخ لرزه ای قابهای بتنی با سطوح مختلف شکل پذیری

سعید نعیمی پستکان

۱۳۸۲
۳۲

نقش محصور شدگی بتن در سازه های بتنی مسلح با توجه بهضوابط آیین نامه بتن ایران

مجید فرزین

۱۳۸۰
۳۳

ارزیابی و مقاوم‌سازی ساختمانهای آجری در برابر زلزله

علیرضا شالچی

۱۳۷۹
۳۴

بررسی‌توجیه‌رفتاری‌و اقتصادی ساختمانهای آجری غیرمسلح مندرج

 در استاندارد ۲۸۰۰ ایران

یعقوب عرب
۱۳۷۸
۳۵

تأثیرخوردگی‌بررفتارسازه‌ای‌مقاطع‌بتنی در مجاورت جریانات

هیدرولیكی سواحل جنوبی ایران

مرتضی خرمی

۱۳۷۸
۳۶

تعیین دامنه تغییرات ضریب رفتار قابهای بتنی مسلح و دیوارهایبرشی

عباس شمیوند

۱۳۷۷
۳۷

كاربرد مدلهای هیسترزیس در تحلیل غیرخطی قابهای خمشیبتن مسلح

حسین اسدی‌پور
۱۳۷۷
                               
                               
۱۳-۷- سمینارهای كارشناسی ارشد
 
ردیف
عنوان سمینار
نام دانشجو
تاریخ
۱

بررسی اندركنش قاب ـ دیوار برشی

محمدرضابیگ محمدی

۱۳۷۶
۲

بررسی سقف‌های تیرچه‌و بلوك طبق آئین‌نامه بتن ایران و برنامهطراحی تیرچه‌های خرپایی

محمد فرزانه‌

۱۳۷۶
۳

تهیه نرم‌افزار طرح اختلاط با توجه به عوامل مؤثر بر مدول ارتجاعیبتن

علی معصومی‌

۱۳۷۵
۴

بررسی عملكردبادبندهای فلزی در مقاومت ساختمانهای بتنمسلح تحت اثر نیروهای جانبی

سیف ا… همتی‌

۱۳۷۵
۵

نقش تغییرات زمان تناوب و شكل‌پذیری در ضریب رفتار سازه‌هایبتن مسلح

اسلام نصیرپور

۱۳۷۵
۶

ارزیابی مقاومت ساختمانهای بنایی در برابر زلزله و روشهایمقاوم‌سازی آنها

 

محمد جباری

۱۳۷۵
۷

ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمانهای بتن مسلح و بررسی روشهای مقاوم‌سازی آنها

جواد تركزاده اهانی‌

۱۳۷۵
۸

ارزیابی مقاومت لرزه‌ای قابهای بتن مسلح به كمك رابطه ریاضیتنش ـ كرنش بتن

رضا میربیگی‌

۱۳۷۵
۹

بررسی اثر نیروهای دینامیكی باد بر دودكش‌های بتنی مسلح

شهرام قرایی‌

۱۳۷۴
۱۰

بررسی روشهای تحلیل مخازن هوائی در مقابل نیروهای زلزلهو مقایسه آنها با هم               

علی گودرزی‌

۱۳۷۴
۱۱

تحلیل مقاطع مختلف بتن‌مسلح تحت اثربارهای‌متناوب‌به‌كمك‌رابطه ریاضی تنش‌ـ‌كرنش بتن

محمدشكرزاده‌
۱۳۷۳
۱۲

روشهای تحلیل دودكشها در برابر نیروهای زلزله

شهریار طاووسی‌

۱۳۷۳
۱۳

تحلیل سازه‌های بتن‌آرمه پیش‌تنیده به روش انرژی كرنشی

رامین فداییان

۱۳۷۲
۱۴

بررسی‌روشهای‌مدلسازی‌و‌آنالیز‌سازه‌ایزوله‌شده‌دربرابر‌ارتعاش‌و تأثیر ایزولاسیون روی‌پریدارتعاشی

ابراهیم نصیحت‌گر

۱۳۷۱
۱۵

معرفی پوشش و تحلیل قوس تویزة اصلی ایوان غربی مسجدجامع ساوه

نادیه ایمانی‌

۱۳۷۱
۱۶

تعمیر سازه‌های بتنی مسلح

مصطفی رضایی‌

۱۳۷۱
۱۷

تحلیل و طراحی دیوارهای سازه‌ای در ساختمانهای بلند

حسین خانی
۱۳۷۱
                               
                                               
۱۳-۸- مشاور پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد                             
 
ردیف

عنوان پایان نامه (كارشناسی ارشد)

نام دانشجو
سال
۱

بررسی اثرات کلی و موضعی برخورد قابهای بتن مسلح مجاور هم تحتاثر زلزله

مونا سپاسی
دردست
۲

رفتار لرزه ای میانقابهای بنایی مسلح در فابهای بتنی تحت اثر همزمان نیروهای داخل و خارج صفحه

محسن علی نژاد
دردست
۳

تحلیل رفتار لرزه ای دیوارهای آجری محصور شده با کلاف های بتنی

مسعود عموزاده
۱۵/۲/۸۹
۴

همگن سازی و توسعه مدلهای رفتاری جهت ارزیابی عملکرد لرزه ایساختمانهای آجری تقویت شده با شبکه فولادی و پوشش بتن

بهمن غیاثی
۱۸/۱/۸۸
۵

تحلیل رفتار لرزه ای قابهای فولادی دارای اتصالات خورجینی با میانقابهای آجری

نازنین بنی شفیع
۲۵/۴/۸۶
۶

ریزمدل سازی رفتار دیوارهای مصالح بنایی مسلح و غیرمسلح تحتبارهای لرزه ای خارج از صفحه

علیرضا مرادی
۲۶/۶/۸۶
۷

تعیین خصوصیات دینامیکی ساختمان فولادی نامتفارن با استفاده ازآزمایشات ارتعاشات محیطی

نیلوفر چرخیاری
۲۳/۱۲/۸۵
۸

اصلاح مدل های رفتاری برای ارزیابی عملکرد لرزه ای اعضای بتنمسلح محصور شده با FRP

احسان قربی
۱۸/۱۱/۸۵
۹

تحلیل رفتار سازه های فولادی مجهز به مستهلک کننده های افزایندهسختی و میرایی

سرور ارجمندزاده
۱۷/۱۱/۸۵
۱۰

تعیین مدل های تنش- کرنش متوسط و شکست المان های مصالحبنایی با ریزمدل سازی رفتار و اندرکنش اجزاء آن

ایمان صالحی لارستانی
۱۹/۴/۸۵
۱۱

بررسی رفتار دینامیکی غیرخطی قابهای بتن مسلح باپرکننده هایمصالح بنایی به روش مدل رفتاری پیوسته و ترک پخشی ثابت

امیرحسن بریمانی
۱۸/۴/۸۵
۱۲

ارزیابی پارامترهای موثر برشکل پذیری دیوارهای برشی مرکب

نبی قویمی
۲۳/۱۲/۸۳
۱۳

ارائه یک روش ساده برای تحلیل و طراحی تیرهای عمیق سازگار با آیین نامه بتن ایران

محمد پنجه پور
۱۱/۸/۸۳
۱۴

ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی طراحی شده بر اساساستاندارد ۲۸۰۰

علیرضا نماینده نیاسر
۲۵/۱۱/۸۲
۱۵

بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه‌ای دیوارهای آجری كلاف‌بندی شدهو مقایسه آن با دیوارهای آجری مسلح

محمد معصومی
۱۵/۲/۸۱
۱۶
تحلیل حرارتی بدنه سدهای بتنی غلطکی
احمد طباطبائیان
۲۱/۱۱/۷۷
۱۷

مقاومت نهایی و روش فروپاشی تیرهای عمیق بتن‌آرمه دو سر سادهدر مقایسه با تیرهای عمیق دو سر گیردار

رضوان كاظمی
۱۳۷۵
۱۸

تحلیل غیرارتجاعی پانلهای برشی جابجا شده در ساختمانهای بلندتحت تأثیر نیروی زلزله

علی گودرزی
۱۳۷۴
 
               

۱۴- دروس تدریس شده

 
نام درس
مقطع
تحلیل لرزه‌ای ـ غیرارتجاعی سازه‌ها
دكتری

مكانیك جامدات پیشرفته

دكتری

تحلیل غیرخطی- لرزه ای سازه های بتن مسلح

دكتری

تحلیل غیرخطی- لرزه ای سازه ها

دكتری
بهسازی و مقاوم سازی ساختمانهای موجود     

دکتری و کارشناسی ارشد

طراحی ساختمان های مقاوم در برابر زلزله

دکتری و کارشناسی ارشد

طراحی سازه‌های بتن آرمه پیشرفته

كارشناسی ارشد

سازه‌های بتن مسلح پیش‌تنیده

كارشناسی ارشد

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته

كارشناسی ارشد

طراحی سازه‌های بتن مسلح پیش تنیده

كارشناسی ارشد

طراحی سازه‌های فولادی پیشرفته

كارشناسی ارشد

تحلیل سازه‌های بتن مسلح I و II

كارشناسی
مقاومت مصالح
 
               

۱۵- فعالیت‌های حرفه‌ا‌ی

 

۱-                   مجری طرح بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ۸ ساختمان نهاد ریاست جمهوری (فاز اول ۱۳۸۷)

۲-                   مدیر پروژه طراحی و كنترل سیلاب رودخانه دره شهر ـ ایلام (۱۳۷۲)

۳-                   مدیر فاز اول و دوم پروژه زیر گذر آبی (۱۳۷۶)

۴-                   طراحی و كنترل محاسبات پروژه مركز درمانی معلولین ـ‌ قم (۱۳۶۱)

۵-                   طراحی و محاسبه چندین پروژة‌ ساختمانی ـ بخش خصوصی

مطلب پیشنهادی

پیام تبریک موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران به دکتر مهدی زارع چهره شاخص موسسه مقاوم سازی / دریافت درجه علمی هابیلیتاسیون فرانسه – بالاترین درجه علمی اروپا

دکتر مهدی زارع این پیروزی و سربلندی شما ،‌افتخاری است برای ایران عزیز و گرامی. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *